Automatisk frikort innføres i 2010

18.02.2010

Frikort for helsetjenester blir enklere og tryggere når det i år skal innføres automatisk frikort for helsetjenester egenandelstak 1. Den nye ordningen skal prøves ut i Tromsø fra 1. januar 2010 og innføres i resten av landet fra 1. juni 2010.

Alle som i løpet av et kalenderår passerer frikortgrensen for egenandeler på helsetjenester og medisiner, har krav på frikort. I dag har den enkelte selv ansvar for å samle kvitteringer og søke om frikort hos NAV.

- Når automatisk frikort kommer, betyr det at frikortet kommer automatisk i posten innen tre uker etter at frikortgrensen er passert. I statsbudsjettet er frikortgrensen foreslått til 1840 kroner i 2010, sier prosjektdirektør Christine Bergland i Helsedirektoratet.
Egenandelene skal registreres elektronisk
Det er utviklet en teknisk løsning som fanger opp betalte egenandeler fra behandleroppgjørene som sendes inn til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).
I 2010 må brukerne selv sende inn kvitteringer for pasientreiser med rekvisisjon for registrering. Fra 2011 skjer dette automatisk.
Ingen diagnoser registreres
- Det er kun informasjon om beløp, type behandler og dato for behandling som registreres. Informasjon om diagnoser, medisiner eller helsetilstand registreres ikke, understreker Bergland.
Hun legger til at en viktig forutsetning for at innbyggerne skal kunne få sine frikort innen fristen, er at behandlerne sender inn sine oppgjør hyppig og at alle nødvendige opplysninger er med.
Fra NAV til HELFO
Fram til automatisk frikort innføres, er det fortsatt NAV som har ansvar for utstedelse av frikort. Fra 1. juni 2010 overtar Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) utsendelsen av frikort. HELFO vil også sende ut frikort til Tromsøs innbyggere under utprøvingen der.
– 2010 vil bli et overgangsår på vei mot helt automatisk frikort, sier Christine Bergland.
Reservasjonsrett
- Innbyggerne kan reservere seg mot den automatiske frikortordningen, men vil da ikke motta frikortet automatisk i posten. De må da selv ta ansvaret for å samle kvitteringer og søke om frikort, sier hun og legger til at det kun er frikort for såkalt egenandelstak 1 som blir automatisert.

Tilbake