En halv momsseier - vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte om økt momskompensasjon

21.04.2014

Frivillighetens krav om fullt fritak av inngående moms for frivillige organisasjoner har fra før hatt støtte fra en samlet opposisjon på Stortinget. I tillegg har det vært klart at Senterpartiets standpunkt harmonerer med opposisjonens.

Når Arbeiderpartiets landsmøte nå i sitt program går inn for å øke momskompensasjonen til frivillige organisasjoner, er dette et steg i riktig retning. Landsmøtet har vedtatt i sitt program at rammene til frivilligheten skal økes med 1 milliard til momskompensasjon. Dette tilsvarer det beløpet frivilligheten selv har regnet ut vil kunne gi fullt momsfritak.

Når vi velger å kalle det en halv seier er det fordi mye i forhold til dette vedtaket er uklart. Det er ingen tidfesting i vedtaket. Det er heller ikke klart om dette er tenkt som en årlig bevilgning over statsbudsjettet, slik dagens momskompensasjonsordning er, eller om det innebærer en reell endring i momssystemet. Frivilligheten har også lagt vekt på en kopling til frivillighetsregisteret. Dette omtales ikke i Arbeiderpartiets vedtak.

Utdrag fra Arbeiderpartiets programvedtak på landsmøtet 21. april:
Arbeiderpartiet vil gjennomføre et nytt stort løft for frivilligheten. Vi vil øke rammene for frivilligheten med 1 milliard kroner til momskompensasjon slik at momspengene kommer tilbake til frivilligheten. I nær dialog med idretten og den øvrige frivilligheten vil vi finne en måte å gjøre dette på som styrker frivilligheten på en ubyråkratisk måte og som sikrer frivillighetenes selvstendighet og frihet.

Tilbake