Endret finansiering

01.06.2006

Hva betyr dette for deg som pasient?
Overføringen av finansieringsansvaret fra trygdeetaten til regionale helseforetak skal i minst mulig grad innebære praktiske konsekvenser for pasientene.

Det innføres en overgangsperiode slik at dagens blåresepter vil være gyldige inntil et år, men det er fortsatt slik at du ikke kan ta ut en større mengde enn det som er angitt på resepten. Du må fortsatt vise vedtak fra trygdeetaten på apoteket. Før den enkelte blåresept går ut, må du ha vært til oppfølging og fått en medisinsk vurdering hos legen. Medikamentene kan du fortsatt hente på apoteket.

Sykehusleger og privatpraktiserende spesialister med særskilt avtale med regionale helseforetak vil behandle pasienter og kunne forskrive disse legemidlene slik at pasienten får utgiftene refundert.

Legen avgjør hva slags behandling som skal gis. Behandlingen skal være i tråd med foreløpige føringer for god behandlingspraksis. Når det kommer retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet skal behandlingen være i tråd med disse. Legen skal ikke lenger søke om refusjon.

Nye resepter som skrives ut på disse legemidlene vil ikke være blå fra 1. juni 2006. Medikamentene kan fortsatt hentes av pasienten på apotek.

Egenandel for pasienter
Egenandel på disse legemidlene, og som dekkes av regionale helseforetak, faller bort fra 1. juni 2006.

Fritt sykehusvalg
Omleggingen av finansieringen medfører ingen endringer i retten til fritt sykehusvalg, jf. pasientrettighetsloven § 2-4.

Bidragsordningen etter § 5-22 i folketrygdloven
Det blir ingen overgangsordning for bidragsordningen. Trygden gir ikke bidrag for de fire legemidlene når de er registrert etter 1. juni 2006. Trygden vil kunne gi bidrag til legemidler som er registrert innen 1. juni
2006 gitt at kvitteringene sendes inn til trygden innen 1. juli 2007.

Tilbake