Enkelte allergilegemidler får endret refusjonsstatus fra august 2008

30.05.2008

Helse- og omsorgs-departementet har besluttet at noen av de dyreste allergitablettene ikke lenger skal kunne forskrives på blå resept. Det er ikke vist at den høyere prisen på disse legemidlene gjør dem mer egnet til behandling av allergi.

1. mai 2006 ble ordingen med ”foretrukket legemiddel” innført for den vanligste typen allergitabletter. Dette var basert på en kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret som viste at det ikke er dokumentert forskjeller i effekt som har betydning for pasientene.

To av legemidlene (cetirizin og loratadin) har en lavere pris enn de øvrige. For de dyreste legemidlene er det ikke vist at prisen forsvares av den behandlingsmessige verdien. Cetirizin og loratadin ble derfor ”foretrukket legemiddel”. Det er kun dersom pasienten opplever at de foretrukne legemidlene ikke har tilstrekkelig effekt eller pasienten får uakseptable bivirkninger, at man kan forsøke et av de dyrere legemidlene og få dette på blå resept.

Mange pasienter har fremdeles ikke forsøkt et av de foretrukne legemidlene. Ordningen med foretrukket legemiddel blir altså ikke etterlevd på en tilfredsstillende måte.

Det ble derfor varslet i St. prp. nr. 1 (2007-2008) at Statens legemiddelverk hadde startet prosessen med oppdatering og eventuell omgjøring av refusjonsstatus for de tre dyreste legemidlene i gruppen, desloratadin (Aerius), ebastin (Kestine) og feksofenadin (Telfast).

Det har ikke fremkommet nye opplysninger som endrer den faglige konklusjonen om at de tre legemidlenes effekt ikke forsvarer høyere pris enn alternativene. Problemstillingen om at ordningen med foretrukket legemiddel ikke etterleves godt nok står dermed fast.

Ved at flere pasienter bytter til et billigere legemiddel som gir tilsvarende effekt, vil det frigjøres midler til andre gode helsetiltak.

Legemiddelverket foreslår å styrke etterlevelsen av ordningen med foretrukket legemiddel fremfor å ta legemidler ut av den forhåndsgodkjente ordningen.

HOD har tatt innspillet til etterretning, men har etter en helhetsvurdering besluttet at refusjonsstatus for de tre dyreste legemidlene skal endres. Pasientene med et dokumentert behov for et av de dyreste legemidlene kan fortsatt få dette refundert, men nå etter søknad.
Endringen forventes å tre i kraft 1. august 2008. Statens legemiddelverk og Arbeids- og velferdsetaten er bedt om å utarbeide en overgangsordning for pasienter som i dag får de aktuelle legemidlene på forhåndsgodkjent refusjon samt vilkår for individuell refusjon.
HOD vil følge utviklingen i saken nøye.

Kilde: HODs nettside

 

Tilbake