Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

08.04.2019

Søk på forskningsmidler fra ExtraStiftelsen via Psoriasis- og eksemforbundet om hudsykdommer eller psoriasisartritt. Ta kontakt innen 1. mai.

Bilde: Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen forvalter deler av overskuddet fra spillene til Norsk Tipping og lyser ut midler til forskningsprosjekter. Søknad om midler må sendes via en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).  

Problemer identifisert:

All forskning på våre diagnoser- i bred forstand, er av interesse.  Administrasjonen har rådført oss med våre tillitsvalgte og medisinsk råd, med mål om å identifisere tema og interesseområder vi mener er relevante for våre diagnoser og daglige utfordringer. Det er spesielt to tema det er vist interesse for, psykisk helse ved en kronisk hudlidelse og tarmbakterier og Hidradenitis Suppurativa (HS). Andre aktuelle tema er muskel- og skjelettsmerter sett i lys av de ulike diagnosene. 

Extrastiftelsens retningslinjer for fordeling av midler til forskning

Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og innenfor samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten, innbefattet samhandling med spesialisthelsetjenesten og forskning på brukermedvirkning, både når det gjelder forskningsdesign og gjennomføringen av forskningsprosjektet, vil bli prioritert. Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige for å utvikle helsetjenester, vil også vektlegges. Forskning på behandling og organisering i spesialisthelsetjenesten, innbefattet helseforetakene, vil støttes i mindre grad enn tidligere. Det vil fortsatt være mulig å søke om støtte til klinisk forskning knyttet til utvikling av nye behandlingsmetoder og tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten.

Det legges vekt på anvendt forskning, herunder utvikling av nye behandlingsmetoder, forebygging av fysisk og psykisk sykdom, r ehabilitering/habilitering av funksjonshemmede og kronisk syke. Basalforskning, prosjekter knyttet til institusjon i utlandet, modellutprøvinger, metodeutvikling, kvalitetssikring, utredninger, kartlegginger og opprettelse av registre støttes ikke. Men, man kan kun søke om ekstra driftsstøtte når kommunenivået er involvert i prosjektet.

Det kan søkes om støtte til ph.d,  postdoktorstipend eller seniorforskning knyttet til institusjon som kan tildele ph.d. innen fagfeltet. Personer med forskerstilling kan søke om frikjøp med godkjenning fra arbeidsgiver. Dette betyr at dersom man søker om postdoktorat eller seniorforskning må være ansatt ved en institusjon. Extrastiftelsen gir postdoktorat prioritet, men stiller krav til at man ikke allerede har postdoktorat dersom man søker dette. 

Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler. Les mer om forskningsmidler og Extrastiftelsens retningslinjer her: www.extrastiftelsen.no

Slik går du fram dersom du vil søke om støtte via oss

De som ønsker å søke om forskningsmidler gjennom PEF, må være i kontakt med oss innen 1. mai 2019.  Vi vil da åpne et søknadsskjema i Extraweb til dere.

Ansvarlig hos PEF vil lese gjennom prosjektbeskrivelsen/søknaden og komme med eventuelle tilbakemeldinger. Det er viktig at alle formaliteter er riktige for at Extrastiftelsen skal godkjenne søknaden. Ferdigstilt søknad skal godkjennes av PEFs administrasjon før 22. mai. Søknadene videresendes så til organisasjonens medisinske råd til behandling 27. mai. Søknader godkjent av medisinsk råd sendes inn til Extrastiftelsen. Tildelingen gjøres kjent medio oktober. Alle søknader behandles konfidensielt.

Det er viktig å sette seg inn i retningslinjene og følger de formelle kravene gitt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene vil forkastes av Extrastiftelsen. 

Ta kontakt med Maren Awici-Rasmussen ved sprøsmål, eller for og få åpnet et søknadsskjema. 

Foto: Istock

Tilbake