Fortjener fuktighetskrem på blå resept!

24.09.2015

Barn og voksne med atopisk eksem fortjener å få fuktighetskrem på blå resept. Psoriasis- og eksemforbundet vil oppfordre Regjeringen Solberg om å vise handlekraft ved å innlemme legemiddelkremen Canoderm på blå resept fra 2016.

Bilde: Fortjener fuktighetskrem på blå resept!

Atopisk eksem er en utbredt kronisk hudsykdom, som rammer anslagsvis 180 000–270 000 mennesker i Norge. Blant disse er 100 000-150 000 barn, mens 80 000-120 000 er voksne. For mange er plagene så store, at de medfører betydelig nedsatt livskvalitet både for pasienten selv og de pårørende. Det er kjent at atopisk eksem og tørr hud opptrer sammen. Fuktighetskrem gir lindring og kan også styrke huden og forlenge eksemfrie perioder.

Selskapet ACO Hud har de senere årene brukt betydelige ressurser på å gjennomføre kliniske studier for å dokumentere at legemiddelkremen Canoderm har effekt, og at den gir en kostnadseffektiv behandling. Studiene viser at pasienter med atopisk eksem ved riktig bruk av legemiddelkremen Canoderm kan få opptil 50 % lengre eksemfrie perioder, sammenliknet med bruk av referansekremen. I en artikkel i Hud og Helse nr. 4-2014, ga fagsjef Ingrid Fallet i Omega Parma en redegjørelse for de viktigste funnene i de kliniske studiene.

SLV anerkjenner alvorlighetsgraden

ACO Hud søkte i 2014 Statens Legemiddelverk (SLV) om at Canoderm skulle kunne foreskrives på «blå resept» av hudleger. SLV konkluderte i juli i år med at produktet tilfredsstiller alle de strenge kriteriene som må være oppfylt for å komme inn under ordningen (1). Det betyr blant annet at SLV anerkjenner alvorlighetsgraden for dem som rammes, at legemiddelet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning, samt at kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi og til kostnadene ved alternativ behandling.

I tråd med målet om et effektivt samspill mellom første- og annenlinjetjenesten der henvisning til spesialist skal være faglig og ikke formelt begrunnet, foreslo SLV at både spesialister og allmennleger skal kunne foreskrive Canoderm på blå resept i moderate og alvorlige tilfeller av atopisk eksem. Dette vil gjøre Canoderm på blå resept mer tilgjengelig for pasientgruppen, og er en stor fordel. Samtidig betyr det at Stortinget nå har siste ord i forhold til refusjon for Canoderm.

Viktig interessepolitisk fremskritt

Psoriasis- og eksemforbundet har i mange år arbeidet for å få godt dokumenterte fuktighetskremer inn under blåreseptordningen, og er svært fornøyd med at Canoderm nå kan bli den første fuktighetskremen som blir godkjent. Det er PEF sitt håp at Regjeringen Solberg nå vil vise handlekraft, gjennom å foreslå for Stortinget at muligheten for blå resept på Canoderm kommer på plass allerede i 2016. Det krever at Canoderm på «blå resept» må vedtas ved behandlingen av Statsbudsjettet for 2016. PEF vil benytte alle anledninger vi har for politisk påvirkning i høst for å få dette til.

Tilgang til fuktighetskremer på blå resept vil gi et betydelig bedre liv for mange av organisasjonens medlemmer, som sliter med moderat eller alvorlig grad av atopisk eksem.

(1) Refusjonsrapport av 21.7.2015 kan lastes ned via nettsidene til Statens Legemiddelverk.

Oppgitte interessekonflikter: ACO Hud er en av flere industrielle samarbeidspartnere som årlig inngår samarbeidsavtale med Psoriasis- og eksemforbundet. Alle samarbeidsavtaler er offentlig tilgjengelige dokumenter. PEF har samarbeidet interessepolitisk med ACO Hud i saken om refusjon av Canoderm, men understreker at forbundet anser dette som et prinsipielt viktig arbeid for å styrke behandlingstilbudet for barn og voksne personer med atopisk eksem. PEF anmoder på generelt grunnlag produsenter av godt dokumenterte fuktighetskremer å arbeide for å kunne oppnå refusjon på blå resept

Tilbake