Hvor er satsingen på hudpasientene?

08.10.2015

Årets forslag til statsbudsjett er lagt fram og budsjettet mangler en satsing på de tause hudlidelsene.

Bilde: Hvor er satsingen på hudpasientene?

Skuffer barn og voksne med atopisk eksem

Statens Legemiddelverk (SLV) konkluderte i juli i år med at de strenge kravene for at en godt dokumentert fuktighetskrem – Canoderm - skulle kunne foreskrives på blå resept av hudleger, barneleger og allmennleger er innfridd. SLV har oversendt saken til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig behandling. Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har jobbet med denne saken i mange år, og er utålmodige på pasientenes vegne. Vi hadde et berettiget håp om å finne noe om dette i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

Det er med skuffelse vi registrerer at helse- og omsorgsminister Bent Høie ikke har fulgt opp muligheten til å vise de mange som lider av atopisk eksem at de blir prioritert i forslaget til Statsbudsjett for 2016! «PEF vil følge opp denne saken i høstens høringer til budsjettforslaget, og i vår kontakt med Stortingets Helse- og omsorgskomite,» sier forbundsleder Ragnar Akre-Aas. «Målet er å få de nødvendige bevilgningene på plass allerede i statsbudsjettet for 2016!»

Ingen endringer for særfradraget

Regjeringen har tidligere varslet at de skal komme med forslag til en ny ordning. Dette står til og med i regjeringserklæringen. I opposisjon har FrP vært klare på at de ønsker den gamle ordningen for særfradrag tilbake, da dagens videreføring av den avsluttede ordningen er urettferdig. I dag har kun de som allerede tok del i ordningen da den ble avskaffet, rett på refusjon av store ekstrakostnader tilknyttet sykdomsbildet. Ordningen ekskluderer derfor nydiagnostiserte og andre som stod utenfor ordningen da utfasingen startet. Videreføringen av dagens ordning slår dermed verst ut for dem som trenger det mest. Regjeringen foreslår likevel å videreføre dagens særfradragsordning i minst ett år til. Både støttepartiene og Arbeiderpartiet ønsker imidlertid å se nærmere på ordningen allerede nå i høst.

Forbundsleder Ragnar Akre-Aas er både skuffet og forundret over at det ikke er tatt tak i særfradragsordningen i forslaget til 2016-budsjett. Det står heller ikke noe om at særfradrags-ordningen skal følges opp på andre måter i løpet av 2016, uttaler Akre-Aas.

Manglende opptrappingsplan for rehabilitering!

PEF er skuffet over at regjeringen, og helse- og omsorgsminister Bent Høie, ikke leverer den opptrappingsplanen for rehabilitering som er lovet.

Regjeringen har i flere år lovet en opptrappingsplan for rehabilitering, men planen lar vente på seg. I årets statsbudsjett skriver regjeringen at de tar sikte på å fremme en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Dette er lite konkrete løfter som ikke sier noe om hverken omfang, oppstart eller midler.

Manglende satsing betyr at pasienter med psoriasisartritt fortsatt ikke kan forvente rehabiliteringstilbud i sin kommune, slik både lovverket og samhandlingsreformen legger opp til. «Dette statsbudsjettet viser at politikerne nok en gang ikke prioriterer rehabiliteringen slik alle i festtaler er enig om er nødvendig,» sier Ragnar Akre-Aas.

Egenandelene for Behandlingsreiser til utlandet økes med 8%!

Tilbudet om Behandlingsreiser til utlandet foreslås videreført på samme nivå som i 2015, justert for prisvekst. PEF er fornøyd med at dette gode behandlingstilbudet for våre grupper videreføres på samme nivå, og vil fortsette arbeidet med å inkludere voksne med atopisk eksem i ordningen.

Fremlagt budsjett foreslår å øke egenandelene med 8%, noe som kan føre til at pasienter med dårlig økonomi blir fratatt en mulighet til god behandling. PEF vil arbeide for at egenandelene ikke skal økes fra 2016!

PEF registrer videre at regjeringen skriver i forslaget til statsbudsjett for 2016, at forslaget til hvordan tilbudet om behandlingsreiser best kan utvikles videre vil bli forelagt Stortinget på egnet måte. PEF ser med spenning fram mot hva ”egnet måte” innebærer?     

Årets statsbudsjett kan du lese her: Statsbudsjettet for 2016

Tilbake