Innføring av nytt regelverk utsatt til 2014

27.09.2012

Det er klart at nytt regelverk for tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner iverksettes først i 2014.

Det har tidligere vært varslet at nytt regelverk skulle være klart høsten 2012 slik at det kunne iverksettes fra og med tilskuddsåret 2013. Det er Bufdir som har fått i oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) å utvikle et forslag til nytt regelverk, og BLD hadde satt en frist tidlig i høst for at dette forslaget skulle være ferdig.

FFO og organisasjonene reagerte på prosessen rundt arbeidet og på den knappe tidsrammen, noe som ble formidlet til politisk ledelse i BLD. FFO ser nå at Bufdir i et nytt oppdrag fra BLD har fått bedre tid på arbeidet. Dette gjør at organisasjonene i større grad kan høres, slik FFO har bedt om.  Utsettingen gjør at søknadsrunde om likemannsmidler for 2013 gjennomføres med tidligere kjent søknadsfrist – 1. november 2012.

Møte og høringsrunde
Bufdir har fått frist til midten av februar 2013 før forslaget skal overleveres. FFO har fått informasjon om at Bufdir tar sikte på å sende ut et forslag på høring til alle tilskuddsberettigede organisasjoner i høst. I tillegg vil organisasjonene bli invitert til et møte i Bufdir i etterkant av at forslaget er utsendt.

Kilde: FFO.no.

Tilbake