Krever medisinsk begrunnet legemiddelbytte

09.04.2015

Psoriasis- og eksemforbundet, Revmatikerforbundet og Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer (LMF) ber spesialistgruppen i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) bekrefte at pasientsikkerheten ivaretas ved legemiddelbytte.

Bilde: Krever medisinsk begrunnet legemiddelbytte

Psoriasis- og eksemforbundet, Revmatikerforbundet og Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer (LMF) ber spesialistgruppen i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) bekrefte at pasientsikkerheten ivaretas ved legemiddelbytte.

I etterkant av at LIS-anbudet 2015 var presentert i januar, ble det kjent at helseforetakene kan spare inntil 237 millioner kroner på å bytte pasienter som står på det biologiske legemiddelet Remicade®, over til det biotilsvarende legemidlet Remsima®.

Da anbudsresultatet forelå, og mulighetene for besparelser ble kjent, fikk organisasjonene informasjon om at LIS i tillegg hadde sendt informasjon til LIS-seminarets deltakere, der det oppfordres til fokus rundt besparelse også gjennom bytte fra de biologiske legemidlene Humira® og Enbrel® til det rimeligere alternativet Remsima®. Dette har fått organisasjonene til å reagere.

Pris skal ikke styre

I et brev til LIS Spesialistgruppe, datert 23. mars, ber Psoriasis- og eksemforbundet, Revmatikerforbundet og LMF om å få bekreftet at legemiddelbytte fortsatt skal være medisinsk begrunnet, i tråd med de medisinskfaglige retningslinjene som foreligger for 2015.

Organisasjonene skriver at brevet fra LIS til helseforetakene har ført til uro blant tillitsvalgte, for at pasientene nå vil utsettes for økonomisk motivert bytte fra god behandling med en TNF-hemmer, til behandling med et nytt og rimeligere biotilsvarende legemiddel. Organisasjonene påpeker at dette står i sterk kontrast til det som kommer fram i retningslinjene til LIS-TNF/BIO avtaler 2015, hvor det understrekes at bytte kun skal vurderes ved medisinsk årsak.

Skaper usikkerhet

Norsk Revmatikerforbund, LMF og Psoriasis- og eksemforbundet mener det utsendte brevet kan bidra til å skape usikkerhet i fagmiljøene rundt hvilke medisinskfaglige retningslinjer man faktisk skal følge. Videre fryktes det at kombinasjonen av uklarhet rundt de medisinskfaglige retningslinjer, og stort fokus på innsparinger, vil kunne gå ut over pasientsikkerheten.

- Hovedpoenget vårt som pasientorganisasjoner er å ivareta pasienten i forbindelse med den usikkerheten som nå har oppstått. Vår erfaring er at norske pasienter har stor tillit til behandlingsapparatet, og varierende kunnskap om virkning og bivirkning av de legemidlene man bruker. Dermed kan det i gitte situasjoner ligge til rette for at en godt behandlet pasient blir spurt om å bytte til et biotilsvarende legemiddel, med beskjed om at dette nye biotilsvarende legemiddelet er like bra som det orginalpreparatet vedkommende bruker i dag, men samtidig betydelig rimeligere. I en slik situasjon kan et samtykke fra pasienten fort komme, uten at pasienten har kunnskap om hva hun/han egentlig har sagt ja til. Flertallet av norsk pasienter ønsker ikke å påføre samfunnet store legemiddelutgifter, hvis det finnes rimeligere like gode alternativer, skriver organisasjonene i brevet.

Vent på Byttestudien

Videre kreves det at bytte må avventes inntil Byttestudien NOR-SWITCH er gjennomført. Byttestudien ble igangsatt høsten 2014, og er bevilget 20 millioner kroner fra Regjeringen gjennom Helse- og omsorgsdepartementet. Studien skal nettopp se på hvilke konsekvenser et bytte fra Remicade til Remsima kan medføre for pasientene.

I brevet, som også ble sendt i kopi til HOD, medlemmene i Stortingets Helse- og omsorgskomite og FFO, ber NRF, LMF og Psoriasis- og eksemforbundet om en bekreftelse fra LIS-spesialistgruppe om at LIS-retningslinjenes forutsetning om at legemiddelbytte kun skal være medisinsk begrunnet, fortsatt gjelder. For å øke tryggheten for pasientene oppfordrer organisasjonene LIS–spesialistgruppe til å sende et oppklarende brev til legene, der det presiseres hvilke medisinskfaglige retningslinjer som gjelder for 2015.   

Les brevet organisasjonene har sendt til LIS-TNF/BIO Spesialistgruppe her.

Tilbake