Landsmøteresolusjon: Fristiller behandlingsreiseplasser til voksne atopikere

20.10.2015

Psoriasis- og eksemforbundets Landsmøte vedtok 18. oktober å fristille plasser ved psoriasisprogrammet tilhørende Statens Behandlingsreiser til utlandet for å kunne tilby voksne med atopisk eksem klimabehandling.

Bilde: Landsmøteresolusjon: Fristiller behandlingsreiseplasser til voksne atopikere

Resolusjon 18. oktober 2015

PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET BER OM AT DET FRISTILLES PLASSER VED PSORIASISPROGRAMMET TILHØRENDE BEHANDLINGSREISER TIL UTLANDET TIL PILOTPROSJEKT FOR VOKSNE MED ATOPISK EKSEM

I Psoriasis- og eksemforbundets strategiprogram for perioden 2015-2018 vil forbundet fortsette sitt arbeid med å styrke tilbudet om klimabehandling for mennesker med psoriasis, psoriasisartritt og atopisk eksem. PEFs interessepolitiske programmer har de senere årene hatt som mål å arbeide for at alle viktige beslutningstakere forstår de helse- og samfunnsøkonomiske fordeler ved å styrke klimabehandlingsprogrammet økonomisk, at egenandelene skal reduseres, at brukermedvirkningen styrkes og at klimabehandling skal forbli en akseptert permanent behandlingsform for alle diagnosegrupper innlemmet i PEF.

I 2014 fikk 440 voksne, 16 ungdommer og 16 barn med ledsager innvilget behandling på psoriasisprogrammet til Statens behandlingsreiser til utlandet. Det ble innsendt totalt 858 søknader, fordelt på 809 voksne, 15 ungdommer og 34 barn. Dette betyr omregnet at 55 % av alle søkere ble innvilget plass. Det er kjent at en betydelig andel av psoriasispasientene som deltar på psoriasisprogrammet også har psoriasisartritt.

2014-tallene for antall barn og ungdom med kroniske lungesykdommer og/eller atopisk eksem som søkte behandlingsreiser var 234 barn og 60 ungdommer. Av disse fikk 132 barn med ledsagere (264) og 42 ungdommer innvilget behandlingsreise. 775 pasienter med psoriasisartritt søkte behandlingsreise på revmaprogrammet samme år. Av disse fikk 317 innvilget klimareise. Voksne med atopisk eksem er til nå ikke innvilget klimabehandling, og Psoriasis- og eksemforbundet har derfor i flere år i sitt interessepolitiske arbeid kjempet for at behandlingsreiser skal bli et permanent tilbud også til denne gruppen.

Seksjon for Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på Statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen. Ettersom tilbudet om klimabehandling er et politisk ansvar, spiller interesseorganisasjoner som Psoriasis- og eksemforbundet en viktig rolle for å ivareta og videreutvikle tilbudet. En rapport som evaluerte Statens Behandlingsreiser til Utlandet, utgått av Helsedirektoratet i 2011, slo også fast at klimabehandling er en godt dokumentert behandlingsform både ved hudsykdommer som psoriasis og atopisk eksem, samt revmatiske lidelser som psoriasisartritt.  

PEF har helt siden organisasjonen bidro til at behandlingsreisene ble en del av det offentlige tilbudet i Norge, argumentert for at antall plasser må økes. Dette har vært et viktig bidrag til at antall plasser er på dagens nivå, til tross for den medisinske utviklingen som har skjedd rundt behandlingen av alvorlig psoriasis de siste 15 årene. I dag benytter ca. 1000 pasienter biologisk behandling for sin psoriasis, og mange av disse har tidligere vært søkere til behandlingsreiser til utlandet.

PEF har de senere årene sett at antall søkere til psoriasisprogrammet har vært synkende. I møte med Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi (NFDV) og Medisinsk Råd har det også fremkommet at et styrket behandlingstilbud til personer med alvorlig grad av psoriasis bør tilsi at 25 % (100) av dagens behandlingsplasser til voksne med psoriasis omdisponeres til voksne med atopisk eksem. Dette som følge av at voksne med atopisk eksem har et begrenset behandlingstilbud i Norge. Mange voksne med atopisk eksem ville hatt god effekt av et klimabehandlingsopphold. Barn med atopisk eksem har hatt et godt behandlingstilbud i mange år og behandlingsresultatene har vært gode.

Psoriasis- og eksemforbundet har som mål å bidra til å tilrettelegge for behandling som er helhetlig, helsefremmende og som gir grunnlag for økt livskvalitet slik at alle våre diagnosegrupper bedre kan mestre sin sykdom og livssituasjon. Klimabehandling utgjør en viktig del av dette tilbudet. De senere års utvikling innen behandling av personer med psoriasis, legger imidlertid til rette for at Landsmøtet fra 2016 velger å fristille 25 % (100) av dagens behandlingsplasser til voksne med psoriasis til gruppen voksne med atopisk eksem.

For spørsmål rundt resolusjonen kan Generalsekretær Terje Nordengen kontaktes på tlf. 23 37 62 44 eller e-post terje.nordengen@pefnorge.no.

Tilbake