Landsmøteresolusjon: PEF og Hudløftet

20.10.2015

Psoriasis- og eksemforbundets Landsmøte vedtok 18. oktober å styrke den fremtidige satsingen som nasjonal interesseorganisasjon for personer med kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt.

Bilde: Landsmøteresolusjon: PEF og Hudløftet

Resolusjon 18. oktober 2015

HUDLØFTET – PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET ER DEN NASJONALE INTERESSORGANISASJONEN MED FOKUS PÅ KRONISKE HUDSYKDOMMER

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) er en demokratisk medlemsorganisasjon, som ivaretar interessene til personer med kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt. Organisasjonen ble etablert som Norsk Psoriasisforbund i 1962, men utvidet sitt arbeid med å innlemme atopisk eksem og andre hudsykdommer i formålsparagrafen under Landsmøtet i 2000. I 2012 endret organisasjonen også navn fra Norsk Psoriasisforbund til Psoriasis- og eksemforbundet.

Psoriasis- og eksemforbundet har de senere årene rettet et økt fokus mot å inkludere flere kroniske huddiagnoser. I 2015 vedtok sentralstyret ”Hudløftet” som sin hovedsatsing, med et ønske om å fremheve to hovedfokusområder. ”Hudløftet” skal markere et løft i form av økt fokus rundt kroniske hudsykdommer generelt. Deretter signaliserer det et løfte og en forpliktelse om å ivareta interessene til disse sykdomsgruppene i møte med politikere, samarbeidspartnere, media og allmennheten generelt.

PEF anser det som en langsiktig strategi å arbeide frem mot en slagkraftig nasjonal interesseorganisasjon for personer som lever med kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt. Det vil som følge av dette i etterkant av Landsmøtet i 2015 opprettes diagnosespesifikke utvalg innen psoriasis, psoriasisartritt, eksem (herunder atopisk eksem og håndeksem), kronisk urtikaria og hidradenitis suppurativa (HS). Det etableres et organisasjonskart med likestilt fokus på diagnosene, men Landsmøtet presiserer at sammensetningen av medlemsmassen ved ressursbegrensninger bør gi føringer for hvilke diagnoser og prioriteringer som skal vektlegges mest.

Hudløftet skal generelt være en strategisk satsing for økt medlemsverving, så vel som rekruttering og kompetanseheving av organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte. Hudskolekonseptet videreutvikles, og ”Hudløftet” skal bidra til å styrke ytterligere informasjonsarbeidet knyttet til kroniske hudsykdommer i organisasjonens ulike kommunikasjonskanaler. Nettsiden hudportalen.no vil utgjøre kjernen i det digitale informasjonstilbudet.

Landsmøtet ønsker med ”Hudløftet” å signalisere retning og en videre ambisjon om å være den foretrukne organisasjonen innen kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt. ”Hudløftet” har som et generelt mål å styrke tilbudet, både til eksisterende og nye pasientgrupper. 

Landsmøtet ønsker med denne resolusjonen å forankre det videre arbeidet med å etablere Psoriasis- og eksemforbundet som Norges største og viktigste interesseorganisasjon for mennesker med kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt. 

For spørsmål rundt resolusjonen kan Generalsekretær Terje Nordengen kontaktes på tlf. 23 37 62 44 eller e-post terje.nordengen@pefnorge.no.

Tilbake