Må betale egenandel flere ganger ved blå resept!

08.09.2008

Har du medisin på blå resept kan du risikere å måtte betale maksbeløpet for egenandelen flere ganger ved en og samme utlevering. Dette må vi gjøre noe med, sier departementet.

I reglene heter det at dersom du får medisiner på blå resept, må du betale en egneandel på 36 prosent av reseptbeløpet for hver utlevering. Men du skal ikke betale mer enn 510 kroner, som er taket på egenandelen, selv om de 36 prosentene utgjør mer enn dette beløpet.

Egenandel flere ganger.
Men det gjelder ikke alltid. For har du resepter fra ulike leger, eller resepter med forskjellig dato, må du likevel betale egenandel av hver resept, selv om du leverer dem samtidig til apoteket. Det betyr at du kan måtte betale 510 kroner flere ganger ved en og samme utlevering av forskjellige legemidler.
Apoteker Ivar Grosvold ved Apotek 1 Hygiea Oslo bekrefter at det er slik reglene praktiseres. Han sier også at dette påvirker arbeidsmengden for de ansatte. - Jo mer vi må passe på, jo mer jobb blir det, sier han til VG Nett.

Vil fjerne egenandelen.
Generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke sier at deres krav i mange år har vært at pasienter skal ha lik tilgang til nødvendige helsetjenester, uavhengig av egen økonomi.
- Derfor jobber vi for å fjerne egenandelen, ikke bare på legemidler, men også på helsepleie og omsorgstjenester, sier Jahren.
Grunnen til at taket på egenandelen er satt til 510 kroner per utlevering er ifølge Jahren for å gi brukerne økonomiske muligheter til å ta ut de nødvendige medisinene.
- Slik NAV praktiserer reglene nå, kan brukeren risikere å måtte betale egenandelen flere ganger, og det kan for mange være så mye at de lar være å ta ut medisiner, sier Jahren.

«Holdepunkter i lovverket»
På spørsmål til NAV om hvorfor reglene er slik refererer Hilde Olsen, direktør for pensjon og ytelser, til - Forskriften om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler -, hvor det står at «medlemmet skal betale en egenandel på 36 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 510 kroner per. resept.»
- Arbeids- og velferdsdirektoratet har valgt å definere én resept som én forskrivning av medisiner av samme lege på samme dag. Dersom legen forskriver flere medisiner enn det det er plass til på én reseptblankett, regner vi alle reseptblankettene som én forskrivning og én resept såfremt de er skrevet ut av samme lege og på samme dag, sier Olsen.
Hun mener det er holdepunkter i lovverket for å praktisere egenandelsordningen slik det blir gjort i dag, men legger til: - Vi ser imidlertid at praksisen med å knytte egenandelstaket på 510 kroner til konsultasjonsdatoen kan slå uheldig ut for noen. Vi er nå i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet med det formål å se nærmere på praktiseringen av egenandelsordningen. Vi kan ikke si noe om hva som blir utfallet av denne vurderingen.

- For tungvint
- Denne ordningen er for tungvinn, sier statssekretær Ellen Pedersen i Helse og omsorgsdepartementet og fortsetter: - Det synes som om dette er blitt en utilsiktet konsekvens av NAVs definisjon av hva som er én resept og at det er blitt utilsiktet tungvint for pasientene.
NAVs definisjon av en resept er de medisinene en pasient får utskrevet av en lege på en og samme dato. Pedersen mener dette først og fremst går ut over pasienter med kroniske sykdommer.
- Det er jo den første perioden, før man har fått frikort, som kan være problematisk. Det er ikke alle som har anledning til å betale for eksempel tre ganger egenandelen på 510 kroner (1530 kroner) på en og samme gang. Slik kan vi ikke ha det, det er helt klart, sier Pedersen.
Hun er glad for at NAV har tatt dette opp, men med alle de endringene som nå er i NAV-systemet, frykter hun at det neppe vil skje noen endring av denne ordningen over natta.
- At NAV har mye å gjøre er ikke en god nok unnskyldning for at de ikke straks kan endre praksis. Det må være enkelt å få til, sier Jahren.

(Kilde: VG NETT - Bodil Fagerheim)

Tilbake