NPF er bekymret for særfradragsordningen

06.10.2011

Torsdag 6. oktober ble statsbudsjettet for 2012 presentert. Norsk Psoriasisforbund har sett på noen av sakene som berører oss og våre medlemmer.

Særfradrag
Regjeringen foreslår å fase ut dagens særfradrag for store sykdomsutgifter over de tre neste årene, slik at fradraget blir helt borte fra og med 2015. Samtidig foreslås det å styrke andre ordninger, rettet mot de samme gruppene som i dag nyter godt av særfradragsordningen.

I sin tale i dag sa finansminister Sigbjørn Johnsen at særfradraget skulle kompenseres krone for krone gjennom andre ordninger som vil ses nærmere på i løpet av 2012. I en pressemelding fra finansdepartementet sies det at: «Bruken av tilgjengelige midler vurderes i dialog med brukerorganisasjoner. Samtidig skal berørte departementer i samarbeid med brukerorganisasjoner sette i gang arbeid for å klarlegge hvilke støtteordninger, særlig grunnstønadsordninger, som dekker formål som særfradragsordningen har gitt støtte til.»

NPF vil følge dette nøye opp fremover, og bidra til å sikre en god kompensasjonsordning for våre diagnosegrupper. 

Ragnar Akre-Aas, forbundsleder i NPF sier at vi må være åpne for å endre tungrodde og lite målrettede ordninger, men han uttrykker samtidig bekymring for at kompensasjonen som blir lovet for de som nå etter hvert mister særfradraget ikke blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

- Vi vil ikke godta at særfradragsordningen blir fjernet uten at gruppen som rammes blir kompensert gjennom andre ordninger, sier Ragnar.

Behandlingsreiser og lokal lysbehandling
Det er ikke bevilget midler til opprustning av det lokale lysbehandlingstilbudet. NPF er skuffet over dette siden vi mener at lokal lysbehandling representerer kjernen av den nye samhandlingsreformen ved å tilby spesialisthelsetjenester ute i kommunene. Midler til lysbehandling falt ut av budsjettet for 2009, og har ikke kommet inn igjen. Imidlertid fikk NPF inn en tekst som sier at videre utbygging av lokal lysbehandling skal prioriteres i årene fremover, men dette er ikke tatt videre i budsjettforslaget for 2012. NPF er skuffet over den manglende oppfølgingen. NPF vil arbeide hardt for å få midler til videre uttbygging av lysbehandling inn i budsjettet for 2012.

Det er ingen økning i bevilgningen til Behandlingsreiser til utlandet. Dette kan sies å være forventet siden ordningen skal evalueres i 2011. NPF som brukerorganisasjon deltar i evalueringen og er spent på resultatet av evalueringen og hvilke konsekvenser den vil få for bevilgningen i statsbudsjettet for 2013. I statsbudsjettet er det skrevet at det er planlagt Behandlingsreiser for «om lag» samme antall pasienter som i 2010. NPF biter seg merke i bruken av begrepet «om lag», og Ragnar Akre-Aas uttrykker en bekymring for den vage formuleringen. Han vil ha konkrete tall, og vil jobbe for å få mer håndfaste tall på bordet.

Grunnstønad og egenandeler
Satsene for grunnstønadsordningen reguleres med 1,6% som er den forventede prisveksten for neste år. NPF vil følge nøye med på satsene for grunnstønad i årene som kommer med tanke på fjerningen av særfradraget.

Egenandelen for tak 1 økes med 100 kroner, mens egenandelstak 2 forblir uendret. Egenandelstak 1 økes dermed fra kr. 1.880 til kr. 1.980 fra 1. januar 2012. Rangar Akre-Aas kommenterer at utviklingen her går i feil retning. Egenandelene burde bygges ned da dette oppleves som en ekstra skatt på sykdom for mange kronikere. Egenandelene rammer en gruppe som stort sett ikke har normal arbeidsinntekt slik det legges til grunn for å øke egenandelene.

Presekontakter:
Terje Nordengen, generalsekretær NPF
Tlf. 23 37 62 44
E-post: terje.nordengen@psoriasis.no

Ragnar Akre-Aas, forbundsleder NPF
Tlf: 90 77 77 96

 

Tilbake