NPF tilfreds med lovforslag

14.04.2011

Regjeringen la fredag 8. april frem forslag til `Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester`, `Lov om folkehelse` og stortingsmelding nr. 16 om `Nasjonal Helse- og omsorgsplan`. NPF er tilfreds med forslagene.

- Norsk Psoriasisforbund er tilfredse med regjeringens nylig fremlagte lovforslag, men vil følge det videre arbeidet nøye. Slik pressemeldingen fra regjeringen lyder, er det tilfredsstillende at det legges vekt på målrettet satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er også viktig at kommunene får et helt klart ansvar for både å ha oversikt over utfordringene på helse- og omsorgssektoren, og i tillegg gjøre noe med dem, sier forbundsleder Ragnar Akre-Aas i en kommentar.

NPF mener at det helt åpenbart er en vilje til å bidra til samhandling fra regjeringens side både innen kommunene (mellom etater og personell), og mellom kommunene og andre aktører, som stat, fylker og private.

De statelige tilsynsmyndigheter er gjennom ”Lov om statelig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten”, gitt et mandat til å "overvåke" gjennomføringen av de nye lovene på helse- og omsorgssektoren. Det er også lagt opp til at det skal utarbeides forskrifter for de nevnte lover.

Ifølge Akre-Aas er Norsk Psoriasisforbund fornøyd med at det er kommet nye lovforslag og forslag til ny Nasjonal helse- og omsorgsplan for årene 2011 til 2015. Men NPF, sammen med de øvrige pasientorganisasjonene, må følge nøye opp praktiseringen av lovene og hvordan den nasjonale plan følges opp, påpeker forbundslederen.

Forslagene er en del av en prosess, og pasientenes og klientenes organisasjoner må følge opp. NPF forventer at de offentlige instanser er lydhøre for forslag og korrigeringer fra pasient-/klienthold.

Dette gjelder ikke minst at pasientene og klientene i helse- og omsorgssektoren får de rettigheter de skal ha og at påvirknings- og klagemulighetene er klart og tydelig til stede for dem. I denne sammenheng vil fylkesmannens overprøvingsmuligheter og praksis i tiden fremover, følges med argusblikk fra NPF.

Tilbake