Økt samarbeid for å hindre feil bruk av medisiner

14.12.2015

Årlig dør rundt 1 000 pasienter fordi de bruker medisiner feil. President Marit Hermansen i Legeforeningen mener et bedre samarbeid mellom faggrupper er nødvendig for å snu utviklingen.

Bilde: Økt samarbeid for å hindre feil bruk av medisiner

Riktig bruk av legemidler og riktig forskrivning er en viktig sak for Legeforeningen.

- Det er forbedringsbehov på legemiddelfeltet, og legemiddelmeldingen viser en riktig retning, påpekte Marit Hermansen i stortingshøringen om meldingen tirsdag. Samtidig kan også mye settes i gang raskere enn det meldingen legger opp til.

Hermansen mener etablerte samarbeidsarenaer i kommunehelsetjenesten må utnyttes bedre.
- For å sikre trygg og riktig legemiddelbruk til pasientenes beste er det helt avgjørende at vi jobber godt sammen, understreket hun.

Krever god informasjon og tett oppfølging

Hermansen ser et stort forbedringspotensiale på to viktige områder: Økt pasientsikkerhet og bedre etterlevelse i medisinbruken.

- For å øke pasientsikkerheten, må det innføres tiltak som hever kvaliteten og gjør at pasientene vet at de får riktige medisiner. I tillegg må det også sikres bedre etterlevelse. Dette betyr at pasientene tar medisinen og at de tar den riktig. En altfor stor andel av legemidlene brukes feil. 

Sårbar og viktig pasientgruppe

Feil legemiddelhåndtering er en stor utfordring i helsetjenesten og for pasientsikkerheten. Feil og uheldig legemiddelbruk fører til mange dødsfall i Norge hvert år. Det rammer særlig mange eldre som tar flere medisiner. Tall fra Reseptregisteret viser at hver femte person over 70 år får mer enn ti legemidler på resept i løpet av et år. Derfor er eldre pasienter både en sårbar og viktig pasientgruppe når det gjelder legemiddelhåndtering.

For å bedre legemiddelbruken til eldre i og utenfor helseinstitusjonene, er det viktig med oppmerksomhet og god ledelse, definerte ansvarsforhold, kompetanse og samhandling. I Sandefjord har de en forpliktende samarbeidsavtale mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene. Dette skaper definerte ansvarsforhold, noe som har gitt gode resultater. Ved medisinsk avdeling på sykehuset i Ålesund har et prosjekt gitt forbedret legemiddelavstemming av pasientlistene fra 7 til 80 prosent. Begge prosjektene viser at små steg, på lokalt initiativ, har forbedret kvaliteten og pasientsikkerheten.

Kilde: Legeforeningen.no

Tilbake