Positiv evalueringsrapport om Statens behandlingsreiser

09.12.2011

SINTEF Helse presenterte sin evalueringsrapport om Statens behandlingsreiser i Helsedirektoratets lokaler onsdag 7. desember. Norsk Psoriasisforbund var til stede under presentasjonen.

I sammendraget av rapporten slås det fast at det per dato foreligger få randomiserte, kontrollerte studier for de ulike diagnosegruppene om effekt av behandlingsreiser i varmere klima. I følge de studiene som foreligger, er det på psoriasis og revmatisk sykdom effekten er best dokumentert.

I følge rapporten ivaretar Seksjon for Behandlingsreiser sitt ansvar og sine oppgaver godt. Tjenestene er tilgjengelig for brukere over hele landet, og brukermedvirkningen er tilfredsstillende ivaretatt.

På noen av programmene etterlyser både pasientene og legene klarere kriterier for tildeling av behandlingsreiser. Det ble opplyst i møtet at dette arbeidet allerede er i gang i Seksjon for behandlingsreiser.

I sammendraget oppfordres det også til en nyttekostnadsanalyse av diagnosene innenfor dagens ordning.

Forbundsleder Ragnar Akre-Aas er fornøyd med at rapporten ble lagt fram i tråd med tidsplanen, og at den positive effekten solbehandlingen har for psoriatikerne dokumenteres så grundig.

Som en del av den videre prosessen foreslår Helsedirektoratet for Helse- og omsorgsdepartementet at saken tas opp i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Norsk Psoriasisforbund vil følge det videre arbeidet med evalueringsrapporten tett framover.

Klikk på linken for å lese den fullstendige evalueringsrapporten om Statens Behandlingsreiser.

Tilbake