Søk forskningsmidler fra Extrastiftelsen

25.01.2018

Har du planer om eller tenker på å gjøre et prosjekt innen helseforskning? Da kan du søke Extrastiftelsen om midler via Psoriasis- og eksemforbundet.

Bilde: Søk forskningsmidler fra Extrastiftelsen

Extrastiftelsen støtter helseforskning som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Extrastiftelsen forvalter deler av overskuddet fra spillene til Norsk Tipping og lyser hvert år ut midler til forskningsprosjekt. Søknad om midler må sendes via en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). 

Helsetilbud og samhandling

Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og innenfor samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten, innbefattet samhandling med spesialisthelsetjenesten og forskning på brukermedvirkning, både når det gjelder forskningsdesign og gjennomføringen av forskningsprosjektet, vil utgjøre to tredjedeler av tildelingsbeløpet.

Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige for å utvikle helsetjenester, klinisk pasientnær forskning og forskning på brukermedvirkning vil også vektlegges.

Vekt på anvendt forskning

Det er mulig å søke om midler til forskning som faller innenfor retningslinjene, men utenfor de prioriterte områdene. For eksempel kan man søke støtte til klinisk forskning knyttet til utvikling av nye behandlingsmetoder og tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Alle prosjektene vil vurderes av Extrastiftelsen når de ser alle innsendte søknader i sammenheng.

Det legges vekt på anvendt forskning, herunder utvikling av nye behandlingsmetoder, forebygging av fysisk og psykisk sykdom, rehabilitering/habilitering av funksjonshemmede og kronisk syke. Basalforskning, prosjekter knyttet til institusjon i utlandet, modellutprøvinger, metodeutvikling, kvalitetssikring, utredninger, kartlegginger og opprettelse av registre støttes ikke.

Det kan søkes om støtte til ph.d- eller postdoktorstipend knyttet til institusjon som kan tildele ph.d. innen fagfeltet. Personer med forskerstilling kan søke om frikjøp med godkjenning fra arbeidsgiver.

Det er viktig å sette seg inn i retningslinjene. Retningslinjene finnes på Extrastiftelsens hjemmesider: https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-forskning/
På Extrastiftelsens hjemmeside, under Slik søker du- Forskning- Krav til forskningssøknaden og lesbare søknadsskjema, finner dere en pdf versjon av søknadsskjema for de forskjellige stillingene. Skjema kan benyttes til forberedelse eller for å lettere vurdere om dere har et prosjekt som faller innenfor retningslinjene. Dersom man bestemmer seg for å søke, må man kontakte aktuell søkerorganisasjon, for eksempel PEF. Les mer på www.extrastiftelsen.no

Slik går du fram dersom du vil søke om støtte via Psoriasis- og eksemforbundet

De som ønsker å søke om forskningsmidler gjennom PEF, må være i kontakt med oss innen 01. mai 2018. Vi vil da åpne et søknadsskjema i Extraweb til dere.

Ansvarlig hos PEF vil lese gjennom prosjektbeskrivelsen/søknaden og komme med eventuelle tilbakemeldinger. Det er viktig at alle formaliteter er riktige for at Extrastiftelsen skal godkjenne søknaden. Ferdigstilt søknad skal godkjennes av PEFs administrasjon før 22. mai. Søknadene videresendes så til organisasjonens medisinske råd til behandling 30. mai. Søknader godkjent av medisinsk råd sendes inn til Extrastiftelsen. Tildelingen gjøres kjent medio oktober. Alle søknader behandles konfidensielt.

 

Lurer du på noe kan du ta kontakt med Maren på, maren.awici-rasmussen[at]pefnorge.no.

Tilbake