Sommerhilsen fra Generalsekretæren

30.06.2010

Første halvår av 2010 er gått, og det er tid for en liten oppsummering. Les årets sommerhilsen fra Generalsekretær Terje Nordengen.

Kjære alle sammen,

Det er tid for en kort oppsummering av hva Norsk Psoriasisforbund har jobbet med de seks første månedene av 2010.

Norsk Psoriasisforbund har i flere år hatt fokus på hudlegedekningen i Norge. Kontoret får stadig tilbakemeldinger om ventetider på fra 4 – 6 måneder, og i enkelte tilfeller helt opp til ett år. Dette er ikke godt nok, og må være et symptom på at det er for få hudleger, og spesielt utenfor byene og de sentrale delene av landet. NPF har gjennomført to møter med Helse- og omsorgs-departementet(HOD) om den bekymringsfulle hudlegedekningen i Norge, og vil følge dette opp videre utover høsten, mot blant andre Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2011. Noen av NPFs argumenter i møtene med HOD har vært at det må bli mer attraktivt å bli hudlege, kanskje må denne spesialiteten gis et ekstra lønnstilskudd? Utdanningsstillingene på universitetsklinikken må fristilles, slik at flere som ønsker å bli hudleger får en utdanningsstilling, og det må opprettes flere stillingshjemler for hudleger i de regionale helseforetakene.

Den mye omtalte, og viktige, Samhandlingsreformen ble vedtatt i slutten av april, og skal i de nærmeste årene implementeres som en del av helsevesenet. Det er svært viktig for NPF at hudomsorgen blir i varetatt i arbeidet med å innføre reformen. Etablering av lokale lysbehandlingsenheter i de komunale- og distriksmedisinske helsesenterene er et eksempel på dette. NPF vil følge dette med argusøyne framover. Henviser for øvrig til Psoriatikeren nr. 2- 2010 og – Generalsekretæren har ordet – hvor du kan lese mer om dette.

Muligheten til å trekke i fra store utgifter til egen sykdom på selvangivelsen, den såkalte særfradragsordningen, har vært en god ordning for våre grupper, selv om arbeidet med å samle kvitteringer for å anskueliggjøre kostnadene har vært krevende for mange. I vår kom det et forslag fra en arbeidsgruppe i Finansdepartementet om å fjerne denne ordningen, uten at den samme arbeidsgruppen hadde noen klar oppfatning om hva som skulle komme i stedet. NPF reagerte raskt og meget sterkt på dette, og har i samarbeid med mange andre pasientorganisasjoner, og FFO, startet en underskriftskampanje mot forslaget om å fjerne særfradragsordningen. NPF vil følge utviklingen i denne saken nøye, og blant annet avgi en høringsuttalelse i saken innen 15. august.

Klimabehandlingstilbudet i utlandet for psoriatikere, atopiske barn og personer med psoriasis artritt er, for Norsk Psoriasisforbund, et viktig tilbud å verne om og videreutvikle i samarbeid med Behandlingsreiser til utlandet. NPF har derfor i løpet av første halvår 2010, i samarbeid med blant andre revmatikerforbundet, avviklet to møter med Behandlingsreiser til utlandet, hvor vi sammen ser på hvordan klimabehandlingstilbudet bør utvikles videre. NPF fronter i den sammenhengen behovet for et klimabehandlingstilbud til voksne atopikere, pluss at behandlingstilbudet til artrittpasientene bør være i vinterhalvåret, siden det er på den årstiden symptomene er mest plagsomme. Dette har vi fått delvis gehør i form av at det vinteren 2011 vil gå en gruppe artrittpasienter til Vintersol på Tenerife.

NPF er opptatt av å styrke kunnskapen om egen sykdom blant både psoriatikere, atopikere og psoriasis artrittpasienter. Hovedsatsningen til vårt sentralstyre er derfor i år – Rett behandling til rett pasient til rett tid -. Fokuset i denne satsningen er å tilby disse pasientgruppene muligheter til å lære mer om ”sine” diagnoser og hvilken behandling som er aktuell. Målet med denne satsningen er å gjøre pasienten litt mer ”krevende” i forhold til effektiv behandling når hun/han besøker sin lege. Et annet fokus er troen på at økt kunnskap om egen sykdom gjør det lettere å akseptere og leve med ”våre” sykdommer. - Rett behandling til rett pasient til rett tid – er tema på fire landsdelskonferanser og mange åpne møter rundt om i landet i hele 2010. Det blir også skrevet artikler om disse temaene både i medlemsbladet og på nettsidene.

Dette var en kort oppsummering av de mest sentrale sakene sentralstyret og sekretariatet har arbeidet med i første halvår. I tillegg kommer alle sakene som sentralleddet arbeider med kontinuerlig, som for eksempel medlemssituasjonen. Som et ledd i dette arbeidet vil sentralstyret i løpet av høsten komme med en strategiplan for å prøve å motvirke at NPF taper uforholdmessig mange medlemmer hvert år.

Men først skal vi ha en lang og flott sommer med mye sol og varme!

God sommer!

Terje Nordengen

Generalsekretær

Tilbake