Statsbudsjettet 2011: Ikke avsatt midler til lysbehandling

07.10.2010

NPF er skuffet over at det i Statsbudsjettet for 2011 ikke er avsatt midler til videre utbygging av lokale lysbehandlingsenheter. På den annen side er organisasjonen fornøyd med at bevilgningen til Behandlingsreiser til utlandet vil føre til samme aktivitetsnivå i 2011 som i år.

Det ble i 2008 og 2009 bevilget til sammen 5 millioner kroner til utbygging av lokale lysbehandlingsenheter ute i distriktene. Under behandlingen av statsbudsjettet høsten 2008 utalte sentrale helsepolitikere i regjeringspartiene, at dette var starten, og at bevilgninger skulle komme i flere år framover. Etter 2009 er det ikke bevilget midler til videre utbygging av lokale lysbehandlingsenheter, til tross for at en slik utbygging er i kjernen av det samhandlingsreformen legger opp til, nemlig mer behandling lokalt. NPF er meget skuffet over at dette ikke er fulgt opp i årets budsjettforslag.

Behandlingsreiser opprettholder aktiviteten
NPF er hvert år engstelige for om regjeringen vil kutte i bevilgningen til Behandlingsreiser til utlandet. Vi puster derfor lettet ut når vi ser at det planlegges samme aktivitetsnivå i 2011 som i år. I 2010 er det planlagt behandlingsreiser til utlandet for 3000 pasienter, og tallet vil da forbli på dette nivået også i 2011. 106,7 millioner kroner er avsatt til behandlingsreiser. I 2011 skal ordningen - Behandlingsreiser til utlandet – evalueres, og Norsk Psoriasisforbund vil, sammen med andre pasientorganisasjoner, delta i denne evalueringsprosessen i samarbeid med Helse og Omsorgsdepartementet.

Ny økning i egenandelstak 1
Beløpsgrensen for frikort for egenandelstak 1 foreslås nok en gang hevet i årets statsbudsjett. Denne gangen er økningen fra kr. 1840 til kr. 1880, gjeldende fra 1. januar 2011. NPF er nok en gang skuffet over et slikt forslag til økt skatt på kronisk sykdom, og vil fortsette å jobbe for å bygge ned egenandelene i stedet for å øke dem.

50 millioner til e-helse
God informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for gode helsetjenester i fremtiden. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til e-helse med 50 millioner kroner på neste års budsjett. Totalt 151 millioner kroner er satt av til dette formålet i 2011. - Med samhandlingsreformen skal vi bygge opp bedre helsetjenester der folk bor. Men samhandling forutsetter at elektronisk kommunikasjon er på plass, og at de tekniske mulighetene utnyttes mye bedre enn i dag, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Norsk Psoriasisforbund ser positivt på at det satses på e-helse, og tror dette vil bedre kommunikasjonen til det beste for pasientene.

Far får pappaperm selv om mor er ufør
En gledelig nyhet i årets budsjett er at det fra 1. juli 2011 blir mulig for far å ta ut pappapermisjon, selv om mor er uføretrygdet. Tidligere var det slik at far ikke kunne ta foreldrepermisjon fordi mor ikke hadde opparbeidet seg rett til foreldrepenger. Nå skal far få 12 uker pappapermisjon selv om mor er uføretrygdet.

Mer til studietiltak
Studieforbundene gis et tilskudd på 185 millioner i forslaget til statsbudsjett for 2011. Det betyr en økning på 5,5 millioner i forhold til fjorårets budsjett. NPF ser positivt på at det legges til rette for mer studieaktivitet i funksjonshemmedes organisasjoner.

Tilbake