Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Regjeringen lover å se på særfradraget!

fredag 10. oktober 2008

Regjeringen lover å se nærmere på særfradragsordningen, og sier i sitt forslag til statsbudsjett for 2009, at den vil nedsette en interdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere ordningen med særfradrag for usedvanlig store sykdomsutgifter.

Regjeringen innrømmer at særfradragsordningen skaper betydelige administrative problemer og binder opp uforholdsmessig store ressurser.

Etter at Bondevik-regjeringen tok vekk det automatiske særfradraget for diabetikere, har disse måttet dokumentere eller sannsynliggjøre merutgifter i forbindelse med sykdommen, på linje med hudpasienter og mange andre kronikere med store sykdomsutgifter.

Ordningen har de siste åra medført betydelig misnøye blant diabetikere, og Diabetesforbundet har vært i en rekke møter med departement og politikere. Likningsbehandlingen har vært tilfeldig og urettferdig.

Regjeringen innrømmer nå at kriteriene for å bli innrømmet fradrag er vage og skjønnsmessige. Det er derfor ønskelig å få et mer hensiktsmessig og rettferdig system, sier Regjeringen i forslaget sitt til statsbudsjett.  Regjeringen legger stor vekt på å gjennomgå Sivilombudsmannens uttalelse om saken, som innebar en kraftig kritikk av departementet og likningskontorenes skjønnsmessige behandling.
Arbeidsgruppens rapport vil bli sendt på høring, og Regjeringen vil avvente utfallet av arbeidsgruppens vurderinger og forslag før den eventuelt foreslår endringer i særfradragsordningen.
- Vi regner uansett med at den nåværende særfradragsordningen vil bestå til og med skatteåret 2009. Vi forventer at det nå tas et helhetlig grep rundt særfradragsordningen, og at den ikke blir forbedret som et lappesystem, sier generalsekretær i Norges Diabetesforbund, Bjørnar Allgot.

(Kilde - Diabetes.no)

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram