Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Arrangementer

Årsmøteoversikt 2018

Beskrivende bilde til Årsmøteoversikt 2018

Våren 2018 er det på nytt tid for årsmøter i Psoriasis- og eksemforbundets lokallag. Her er en oversikt.

I denne oversikten finner du informasjon om tid og sted til lokale årsmøter i Psoriasis- og eksemforbundet.

Still opp og kom med forslag til relevante kurs og aktiviteter i ditt lokallag for det kommende året.

PEF Romsdal - 30. januar

Psoriasis- og eksemforbundet har årsmøte tirsdag 30. januar kl. 18.00 i Frivilligsentralens lokaler i Vektergata 1 i Molde. Det blir enkel bevertning.

I de siste årene har vår forening lokalt satset på informasjonsstand i distriktene, på Aukra-dagene, Eidsvåg-dagene, Eide-dagene og Dyregod-dagene. I 2017 har vi også hatt stand ved Nordsjøfestivalen og ved Bølgen Storsenter i Elnesvågen. I Morlde er vi representert på Innflytterdagen i september og på Stortrommedagen ved Storsenteret. 

PEF Romsdal og fylkeslaget (PEF Møre og Romsdal) har ofte arrangementeter sammen. Vi arrangerer medlemsturer til interessante steder i området. I 2016 besøkte vi Bud og i 2017 besøkte vi Godnøy museum. 

Med din støtte som medlem kan PEF sentralt informere og jobbe med politisk påvirkning i forskjellige saker, og som likemenn kan vi også støtte deg og gi råd.

Men først av alt - velkommen til årsmøtet!

PEF Telemark - 13. februar kl. 19.00

Tirsdag 13. februar holder Psoriasis- og eksemforbundet Telemark har sitt årsmøte på Helse- og Aktivitetssenteret i Porsgrunn. Alle medlemmer er invitert.

Hvis medlemmer har forslag på saker til møtet, vil lederen ha dem senest 5. februar 2018.

Dagsorden:

 • Åpning
 • Valg av dirigent og referent
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Valg

Velkommen!

PEF Hamar og omegn - 15. februar kl. 19.00

Psoriasis- og Eksemforbundet Hamar og omegn ønsker velkommen til årsmøte torsdag 15. februar kl. 19.00 i Lille Strandgate 3 i Hamar (Basarene) i 2. etg.

Følgende saksliste er til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, samt to (2) til å godkjenne og underskrive protokollen.
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Honorarer, telefon- og reiseutgifter
 5. Budsjett 2018
 6. Godkjenne Handlingsplan for 2018
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Forslag til årsmøte, må være styrets leder Ole Martin Pettersen i hende, senest 1.februar 2018, (2 uker før årsmøtet). E-post adr.: olempett@online.no eller som brevpost til Ole Martin Pettersen, Bekkevegen 33, 2383 Brumunddal.

Frasigelser av verv, må være valgkomiteens leder, Bjørn T.Brohjem, E-post adr: bbrohjem@online.no; postadr.: Furubergveien 127 B, 2316 Hamar, i hende, senest 25. januar 2018, (3 uker før årsmøtet) eller til, eller til Oddny Høgalmen, E-post adr: hogalm@online.no; Postadr.: Kølbrenna 13, 2388 Brumunddal, eller Terje Kjernsholen, E-post: kjernsholen@vikafrisor.no. postadr.: Furubergveien 127 F, 2316 Hamar.

Velkommen!

PEF Sør-Rogaland - 19. februar kl. 19.00

Psoriasis- og eksemforbundet i Sør-Rogaland innkaller til årsmøte mandag 19. februar kl. 19.00 på Kompetansesenteret i Kvalebergveien 21 i Stavanger.

Saksliste:

 1. Åpning av møte
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Godkjenning av årsberetning
 7. Godkjenning av regnskap
 8. Godkjenning av budsjett 2018
 9. Delegater til landsmøte i Stavanger 
 10. Innkomne forslag
 11. Valg

PEF Asker og Bærum - 20. februar kl. 17.30

Psoriasis- og eksemforbundet gjennomfører årsmøte 20. februar kl. 17.30 i Kommunegården i Sandvika på bibliotekets store grupperom. PEF Asker og Bærum ønsker spesielt nye medlemmer velkommen til årsmøte. 

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Konstituering: godkjenning av innkalling og sakslisten
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av sekretær for årsmøtet
 5. Valg av to protokollundertegnere
 6. Årsberetning for 2017
 7. Regnskap for 2017
 8. Godtgjørelse for styrearbeid
 9. Arbeidsplan for 2018
 10. Valg: valgkomiteen fremlegger sitt forslag
 11. Taushetsløfte ifm tilgang på medlemslister
 12. Evt innkomne forslag fra medlemmene
 13. Evt innkomne forslag fra styret.
 14. Avslutning

Saker under punkt 12:
Innkomne forslag fra medlemmene, bes oversendt skriftlig til styret senest 14 dager før møtet. (PEF Asker og Bærum, v/ Rune Haaverstad, rune@haaverstad.com evt. Godthåphaven 24, 1356 Bekkestua)

Valgkomiteen vil utarbeide forslag til styresammensetning for det kommende året, men vi benytter allikevel denne anledningen til å invitere til innsats for foreningens arbeid. Det er nødvendig at nye krefter kommer til og lar seg rekruttere til litt styrearbeid i hyggelige og sosiale former.

Vi håper mange kan avsette tid til årets første møte, og ønsker vel møtt!

PEF Midt-Troms - 20. februar kl. 19.00

Psoriasis- og eksemforbundet har årsmøte på Finnsnes hotell tirsdag 20. februar kl. 19.00.

Saksliste kommer.

PEF Nordmøre - 27. februar kl. 19.00

Psoriasis- og eksemforbundet Nordmøre inviterer medlemmer til årsmøte tirsdag 27. februar kl. 19.00 på Dekkmann i Kristiansund i Maskinveien 7 på Løkkemyra.

Styret ønsker at mange setter av kvelden og blir med på årsmøtet. Det blir enkelt servering rett etter møtet.

Saksliste:

 • Åpning av årsmøte ved leder
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteleder og referent
 • Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll
 • Årsberetning 2017
 • Regnskap 2017
 • Innkomne saker
 • Valg 
 • Valg av representant til å underskrive taushetserklæring
 • Avslutning

Saker som våre medlemmer ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest tre uker før møtet. Årsberetning fra 2017 og regnskap fra 2017 deles ut på årsmøtet. 

Hjertelig velkommen!

PEF Sunnmøre - 28. februar kl. 19.00

Medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet Sunnmøre inviteres til årsmøte onsdag 28. februar kl. 19.00. Møtet arrangeres på GK Inneklima sine lokaler i Breivika Industrivegen 49.

Saker som medlemmene ønsker å ta opp, må sendes til Per Ottar Østrem på epost per-oestrem@mimer.no eller telefon 9340 11 001 innen 14. februar 2018.

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling.
 • Valg av møteleder.
 • Valg av to personer til å undertegne Protokoll.
 • Godkjenning av årsberetningen.
 • Godkjenning av regnskapet.
 • Valg
 • Innkomne forslag
 • Utsendinger til Årsmøtet i PEF Møre og Romsdal

Årsberetning, Regnskap og Valgkomiteens innstilling blir delt ut på møte.

Vel møtt!

PEF Bergen og omegn - 5. mars kl. 19.00

Psoriasis- og eksemforbundet i Bergen og omegn innkaller til årsmøte mandag 5. mars kl. 19.00 på Åsegården, Vestre Strømkai 7-9, 3. etasje, FI-senter.

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av referent
 • Årsmelding for 2017
 • Regnskap for 2017
 • Innkomne saker
 • Arbeidsplan for 2018
 • Budsjett for 2018
 • Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 26. februar. Vi oppfordrer medlemmene til å stille på årsmøtet. Det er på årsmøtet du har mulighet til å påvirke hva vi skal drive med det neste året. 

Det blir enkel bevertning. Vi håper så mange som mulig vil møte og ønsker alle hjertelig velkommen. 

Årsberetning og regnskap for 2017, ta kontakt på epost: bergen@pefnorge.no

PEF Fredrikstad - 8. mars kl. 18.30

Det innkalles til årsmøte i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) Fredrikstad torsdag  8. mars 2018 kl. 18.30 på Scandic City Hotell Fredrikstad.

Saksliste:

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder
 • Valg av sekretær
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen
 • Årsberetning 2017
 • Revidert regnskap pr. 31.12 2017
 • Innkomne forslag
 • Budsjett 2018 - 2019
 • Handlingsplan 2018 - 2019
 • Valg

Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 15.02.2018  v/Liv Skovdahl, Herregårdsvn. 30, 1634 Fredrikstad: livskovdahl@online.no

Valgkomiteen er i arbeid, og hvis noen av medlemmene har forslag til nye kandidater, ring valgkomitéen v/Bjørn Skatdalen – tlf. 901 79 780 innen 15.02.2017.

Vi legger opp til et vanlig årsmøte hvor vi behandler ovennevnte saker og har et hyggelig samvær. 

PEF Nord-Trøndelag - 19. mars kl. 18.00

Velkommen til årsmøte i Psoriasis- og eksemforbundet i Nord-Trøndelag mandag 19. mars kl. 18.00 på Grand Hotel Steinkjer.

Saksliste:
Vanlige årsmøtesaker som godkjenning av årsberetningen og regnskapet og valg.

PEF Oslo - 19. mars kl. 19.00

Psoriasis- og eksemforbundet i Oslo innkaller til årsmøte onsdag 14. mars kl. 19.00 i Grenseveien 99 på Helsfyr. Det er i tredje etasje på kontoret til PEFs administrasjon. 

Saksliste:

 • Åpning
 • Konstituering
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av saksliste
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av to personer til å underskrive protokoll
 • Årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Innkomne saker
 • Budsjett 2018
 • Valg ifølge vedtektene
 • Valg av representant til Representantskapsmøte
 • Valg av Likemannsrepresentanter
 • Avslutning

PEF Sør-Varganger - 20. mars kl. 18.00

Psoriasis- og eksemforbundet i Sør-Varanger har årsmøte tirsdag 20. mars kl. 18.00 hos Bente Nordhus i Bergstien i Kirkenes.

Saksliste: 

 1. Åpning ved leder
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Årsberetning
 4. Regnskap ved kasserer
 5. Valg av styre, revisor og valgkomité

Styret tar gjenvalg

Vi ønser alle vel møtt til årsmøtet!


PEF Oppland - 9. april kl. 19.00

Psoriasis- og eksemforbundet i Oppland innkaller til årsmøte mandag 9. april kl. 19.00 på Mølla hotell, mølleloftet på Lillehammer.  

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Årsmelding 2017
 3. Regnskap for kalenderåret 2017 med revisjonsrapport
 4. Årsbudsjett 2018
 5. Handlingsplan 2018
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 19. mars. Saker sendes : kari.braaten@sykehuset-innlandet.no

Det blir enkel Enkel servering ved møteslutt, og alle deltakere er med  i trekning av fruktkurv.

Velkommen!

Informasjon om flere årsmøter kommer. 

 

Tilbake

Informasjon om arrangementet

Dato og tid:
30.01.2018

Til:
30.04.2018

Sted:
Hele landet

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram