Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Behandlingsreise til utlandet

7. januar 2016

Behandlingsreiser til utlandet, eller klimabehandling, er et enestående tilbud som tilbys barn og unge med psoriasis eller atopisk eksem. Tilbudet gjennomføres ved Valle Marina, Gran Canaria, og er gratis for barn og ungdom. Ledsager i barnegruppen betaler en egenandel.

Bilde: Behandlingsreise til utlandet

Behandlingstilbudet er tilpasset aldersgruppen og diagnosen. Dette betyr at det er ulike søknadsfrister og behandlingstidspunkt for de ulike gruppene. 15. januar er søknadsfristen for ungdom med psoriasis (15-19 år) mens barn og unge med atopisk eksem (3- 19 år) fra og med 2016 har to søknadsfrister. Første frist er 15. mai 2016 og gjelder reiser fra september 2016 til februar 2017. Andre søknadsfrist er 15. november 2016 og gjelder reiser som gjennomføres i mars og juni 2017. Barn med psoriasis hadde i 2015 søknadsfrist 1. desember, og søknadsfrist for 2016 er enda ikke offentliggjort. For tidspunkt for behandling klikk på din diagnose, psoriasis eller atopisk eksem.

Hvorfor delta?

Mange hudpasienter opplever en fysisk bedring av sol og saltvann. Den fysiske bedringen er viktig, like viktig er kunnskap om hvordan leve bedre med diagnosen, samt fellesskap, opplevelse av mestring og erfaringsutveksling med andre i samme livssituasjon. Målet er å tilby en helhetlig og helsefremmende behandling som kan gi grunnlag for økt livskvalitet. For mange er dette med på å gjøre hverdagen litt lettere etter hjemkomst. Man har blitt friskere og fått nye venner med full forståelse for utfordringene knyttet til diagnosen.

Klimabehandlingen har tre hovedmål

Målene for behandlingstilbudet er tilpasset de ulike gruppene. For barn og ungdom er målene følgende:

  • Øke mestring av det sosiale samspillet med jevnaldrende
  • Øke mestring av fysisk aktivitet/ bevegelsesglede og kunnskap om fysisk aktivitet
  • Økt innsikt i egen sykdom

Målene for ledsager er:

  • Økt innsikt og trygghet i omsorgen for barn med kronisk sykdom.
  • Økt kunnskap om sykdom, medisiner, forebygging og behandling.
  • Utveksling av erfaring mellom gruppedeltakerne.

Med andre ord, være sosiale, være aktive og få mer kunnskap. Skape mestring og øket livskvalitet. Deltakerne vil lære mer om sykdommen, om kommunikasjon og om aktivitet. De vil også møte andre i samme situasjon som dem selv og utveksle erfaringer. Slik vil deltakerne være til nytte for andre og få venner for livet. Hovedkomponentene ved behandlingstilbudet er i grove trekk:

  • soling og bading
  • fysisk aktivitet
  • undervisning om mestring og sykdommen
  • ro og hvile

Valle Marina ligger rett ved den Norske skolen, og det legges opp til undervisning og oppfølging rundt skolearbeidet til deltakerne slik at de ikke faller etter de andre elevene på samme trinn.

Foreldre i arbeid

Behandlingstilbudet er å anse som en innleggelse ved sykehus, og barnet/ungdommen har derfor rett på fri fra barnehage eller skolen. Som omsorgsperson har du rett på fri fra arbeidsgiver til å være ledsager. Folketrygdloven § 9 -13 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for yrkesaktive foresatte som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Utover to uker med opplæringspenger må du evt. benytte din rett til utvidet antall stønadsdager med omsorgspenger (sykt -barn dager). Som forsørger for et kronisk sykt barn, jf. folketrygdloven §§ 9-5 og 9-6, kan du søke om utvidet rett til dette. Trenger du flere stønadsdager utover ovennevnte må dette forhåndsgodkjennes av NAV lokalt etter søknad fra barnets fastlege/spesialist. Søknadsskjemaer og henvendelser stilles til ditt lokale NAV-kontor. Det er viktig å vite at behandlingen tillater ikke ledsagerbytte i løpet av oppholdet. Ledsagerbytte etter tildeling av tur i behandlingsreiser godkjennes kun i spesielle tilfeller. Les mer om søking av opplæringspenger her.

Praktisk informasjon

Behandlingstilbudet er for barn og unge et gratis behandlingstilbud i regi av Rikshospitalet, men ledsager i barnegruppen betaler egenandel. Ungdomsgruppen drar uten ledsager. Noen utflukter er obligatorisk for gruppen og må dekkes av deltakerne. Summen opplyses om i informasjonsbrev ved opptak. Ved avreise vil deltakerne bli møtt av en reiseleder på Gardermoen. Der vil det være en felles innsjekking for gruppen, og gruppen drar samlet til Valle Marina. Dersom man har behov for overnatting på Gardermoen i forkant eller etterkant, overnatter man gratis på Gardermoen Airport Hotel. Dette for å tilrettelegge for deltakere fra hele landet. Deltakerne vil også bli dekket av en kollektiv reiseforsikring.

Besøk «Seksjon for behandlingsreiser» for mer informasjon og søknadsskjema. Her finner du også mer inngående informasjon om behandlingstilbudet.
Her finner du også søknadsskjema for barn og unge med psoriasis eller atopisk eksem

Foto: Maren Awici-Rasmussen

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram