Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Styrende organer

Landsmøtet er PEFs øverste myndighet. Representantskapet er høyeste myndighet mellom landsmøtene, mens sentralstyret er ansvarlig for den daglige virksomheten og for at organisasjonen drives i samsvar med PEFs vedtekter, samt landsmøtets og representantskapets vedtak

Landsmøtet

Landsmøtet er Psoriasis- og eksemforbundets høyeste besluttende myndighet, og avholdes hvert 3. år. Landsmøtet skal behandle og fatte vedtak for forbundets årsberetninger og årsregnskap for landsmøteperioden, forbundets langtidsprogram og mål- og strategidokumenter, samt vedtak som berører kontingenter og kontingentandeler og saker nevnt i innkallingen. Landsmøtet velger sentralstyre, kontrollkomite og valgkomite for neste periode.

Landsmøtet består av en utsending fra hvert fylkes- og lokallag, samt representantskapets representanter, sentralstyret og kontrollkomiteen.

Ordinært landsmøte avholdes hvert 3. år i oktober måned. Forrige landsmøte ble avholdt på Gardermoen utenfor Oslo 19. til 21. oktober 2018.

Representantskapet

Representantskapet er PEFs høyeste besluttende organ mellom landsmøtene. Representantskapet innkalles minst 1 gang hvert år eller når 1/3 av fylkeslagene krever dette, og sørger for at organisasjonens virksomhet drives i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.

Representantskapet består av 1 representant fra hvert fylkeslag (normalt fylkesleder), sentralstyret og 1 representant fra ungdomsorganisasjonen PEF-ung. 

Sentralstyret 

Psoriasis- og eksemforbundets sentralstyre består av åtte faste representanter, hvorav to medlemmer representerer Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung). Sentralstyret er ansvarlige for den daglige virksomheten i organisasjonen, og skal sørge for at denne drives i samsvar med PEFs vedtekter, samt landsmøtets og representantskapets vedtak.

Dagens sentralstyre ble valgt under forbundets landsmøte i Stavanger i 2018, og består av forbundsleder, nestleder, fire faste styrerepresentanter og tre varamedlemmer.

Klikk her for å se oversikt og kontaktinformasjon til sentralstyret 2018-2021

Fylkeslag

Fylkeslagene er Psoriasis- og eksemforbundets øverste organ i fylket. Fylkeslagene skal ivareta forbundets interesser på fylkesplan, og er organisatorisk overordnet lokalforeningene i det gjeldende fylket.

PEF har for tiden fylkeslag i alle landets 19 fylker. På grunn av regionreformen kommer det til å bli endringer i organiseringen av fylkeslag.

Fylkeslagene arbeider for at alle som har psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt får sin livskvalitet sikret både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk. Lokalforeningen skal arbeide for å gjøre diagnosene kjent, forstått og akseptert i samfunnet.

Lokallag

Lokalforeningene er forbundets overordnede organ i det gitte området, og skal ivareta forbundets interesser på lokalplan. I fylker med bare fylkeslag ivaretar fylkeslaget funksjonen på lokalt plan. Lokallagene er forbundets grunnorganisasjon, og skal være et sosialt møtested for mennesker med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt. Lokallagene arbeider for å øke medlemmenes kunnskap og mestring rundt egen sykdom, legge til rette for likepersonsarbeid, samt arbeide lokalpolitisk for å sikre et best mulig lokalt behandlingstilbud for forbundets til enhver tid prioriterte diagnosegrupper.

Formålet til lokalforeningene er å arbeide for at alle som har psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt får sin livskvalitet sikret både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk. Lokalforeningen skal arbeide for å gjøre diagnosene kjent, forstått og akseptert i samfunnet.

Medisinsk råd

Psoriasis- og eksemforbundets medisinske råd skal være rådgivende for sentralstyret i medisinskfaglige spørsmål. Råder uttaler seg i behandlingspolitiske spørsmål, og behandler forskingssøknader til PEFs forskningspris og forskningssøknader til Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Rådets medlemmer brukes også av redaktøren i Hud & Helse i faglige spørsmål, og leder innkalles til alle sentralstyremøter, landsmøter og andre organisasjonspolitiske møter ved behov.

Medisinsk råds sammensetning består av to hudleger fra universitetsklinikkene, en privatpraktiserende hudspesialist, en revmatolog, en allmennpraktiserende lege og en representant fra Psoriasis- og eksemforbundet (sekretær). Rådet konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder skal til enhver tid være en dermatolog ved en av universitetsklinikkene.

Medlemmer i medisinsk råd oppnevnes av sentralstyret, og møtes minst to ganger årlig.


 

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram