Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Penger fra Frifond?

fredag 14. august 2015

Den beste medisin for et menneske er et annet menneske, sa Jens Meinich. Venner og fellesskap er medisin, og også i høst har PEF-ung penger å fordele til lokale fellesskap i PEF og PEF-ung. Pengene gis til lokal aktivitet, eller tiltak som fremmer lokal aktivitet for PEF-ungs medlemmer.

Nye føringer for tildelingen
Siden sist tildeling har vi hatt en gjennomgang av retningslinjene våre med LNU. Vi har blitt gjort oppmerksom på at der hvor det finnes lokallag som driver/kan drive aktivitet for barn og unge, har vi IKKE lov til å tildele frifondsmidler til fylkesleddene. PEF-ung kan kun tildele midler til fylkesleddene der fylkeslaget også er å regne som et lokallag. Dette betyr at grupper som tidligere har fått midler, ikke lenger kan tildeles midler fra Frifond.

Dette får penger
Aktiviteter vi kan gi penger til er deltakelse på ungdomskonferansen, bowling, filmkveld, styremøter og administrasjon av PEF-ung grupper, porto, blekk, papir, og alt dere trenger til å lage invitasjoner, hefter, informasjonsbrosjyrer, roll-up og stand-utstyr. Pengene kan også gå til å arrangere kurs av ymse slag, hyttetur, sommeravslutning, juleavslutning, påskesamling, vårsamling, høsttakkefest, halloweenfest, eid-fest, pilgrimsvandring i NORGE, behandlingskveld, spaaften, opplæringskvelder, fotokurs, smørekurs og erfaringsutveksling for barn og foreldre, og mye mye mer.

Fellesskap er en medisin vi gjerne sponser!

Dette får IKKE penger
Aktiviteter som ikke kan få støtte er reiser til utlandet, arrangement som ikke er rettet mot og/eller har noen deltakere under 26 år, og kan dere ikke kjøpe rusmidler for pengene. PEF-ung hjelper gjerne til med å spre informasjon om arrangementene deres både i forkant og etterkant.

Søknadsfrist:
For å få midler må dere sende inn vedlagt søknad til PEF-ung innen 1. september, og dere må ha rapportert på penger gruppen deres har mottatt tidligere år. Det er ikke lengre lov å overføre ubrukte midler. Alt som ikke er brukt opp innen 30.06 neste år skal betales tilbake til sentralleddet. Vi ønsker å spre pengene så godt vi kan mellom de ulike lokallagene og oppfordrer flest mulig til å søke penger. I den anledning ønsker vi også å oppfordre gruppene bruke opp pengene, ubrukte midlere må vi betale tilbake til LNU!

Rapportering.
Husk å rapportere på arrangementene deres. For at PEF-ung skal kunne gi gruppen deres flere penger trenger vi en rapport. Denne rapporten består av å fylle ut et standardisert rapporteringsskjema og å skrive litt om minst en av aktivitetene inkludert et bilde. Dette kan brukes på PEF-ungs hjemmeside og sosiale media, og er del av organisasjonens rapportering til LNU.

Nederst finner dere søknadsskjema, rapportskjema for fjorårets tildeling, samt LNUs retningslinjer. PEF-ung reviderer retningslinjene sine per dags dato for å tilpasse seg LNUs, og legger med de gamle retningslinjene som er under revidering. Nye retningslinjer sendes med tilsagnsbrevet og dersom dere ikke kan godkjenne disse frafaller tilsagnet.

 Kriterier for støtte oppsummert:

- Dere må være et lokallag i PEF eller en PEF- ung gruppe.

- Aktiviteten skal rettes mot PEF-ungs medlemsmasse. Det at det skal være aktivitet rettet mot aldersgruppen 0-26 år betyr ikke at det kun skal være deltakere mellom 0 og 26 år, men arrangementet skal rettes mot blant annet aldersgruppen og den skal delta. Ved samarbeidet om Hudskole, var PEF-ung aktivt med i planlegging og gjennomføringen av helgen, og det ble det holdt av et visst antall plasser for PEF-ungs aldersgruppe. PEF-ung avholdt også et eget sosialt arrangement på kveldstid. Dette ble dekket av PEF-ung. Med andre ord var det et fellesarrangement hvor PEF-ung dekket en proporsjonal del av arrangementet basert på PEF-ungs deltakelse.

- Rusfritt. Alle arrangement med støtte fra Frifond skal være rusfrie. Kravet om rusfrihet er i tråd med PEF-ungs politikk om å være en rusfri organisasjon.

- Lokal! At aktiviteten er lokal betyr ikke bare at det skal være en aktivitet for lokallaget. Pengene kan ikke brukes i utlandet, og selv om det kanskje er billigere og lettere for noen lokalisert nærme grensen å leie hytte i Sverige enn i Norge, kan Frifondmidler ikke brukes ved et slikt arrangement.

- Tidligere mottatte midler skal være brukt og innrapportert. Vi har ikke lov å tildele nye midler til et lag som ikke har rapportert på allerede mottatte midler. Dette betyr at dersom du mottok midler ved tildelingen i september 2014 skal disse rapporteres inn som brukte før du kan få nye penger.

- PENGENE SKAL BRUKES OPP INNEN GITT DATO!

- Husk å lese retningslinjene fra både LNU og PEF-ungs interne retningslinjer.

Midler tildelt i 2015 skal brukes opp innen 30. juni 2016, og husk at dere ikke kan få flere penger før dere har brukt opp og rapportert de pengene dere allerede har fått.

Vedlegg:

Søknadsskjema
Rapportskjema for tildelingen 2014
Rapportskjema for tildelingen 2015
Retningslinjer LNU
Retningslinjer PEF-ung - retningslinjene er under revidering og vil ferdigstilles før utbetalingen av Frifondsmidlene forekommer. 
Tidligere artikler om Frifond:
- Frifond runde 1
- Frifond andre runde
- Money, money, money, money, MONEY!

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram