Hvorfor prioriteres ikke hudfeltet?

10.03.2015

Hvor mye ressurser skal vi som samfunn bruke på helse? Hvilke pasientgrupper skal få mer, hvem skal stå lengst i kø og hvem skal betale mest selv? PEF avga nylig høringsuttalelse til NOU 2014:12 «Åpen og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten».

Bilde: Hvorfor prioriteres ikke hudfeltet?

Bevilgningene til helsetjenester over offentlige budsjetter er betydelige. Prioriteringer skjer på alle nivåer. Statsbudsjettet gir viktige føringer. Hvilke legemidler det offentlige bidrar til å betale for, bestemmes i hovedsak av Statens Legemiddelverk. Helseforetakene og det enkelte sykehus har innvirkning på hvilke fagområder og pasientgrupper som får prioritet. Helsepersonell gjør daglige valg. Fastlegen har en viktig funksjon som «portvokter».

I 2013 satte Regjeringen Stoltenberg ned et nytt prioriteringsutvalg, som skulle vurdere hvordan helsetjenesten kan bruke knappe ressurser på en rettferdig måte. Utvalget ble ledet av professor Ole Frithjof Norheim ved Universitetet i Bergen, og la frem sin innstilling NOU 2014:12 "Åpen og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten" i november 2014.

PEF avga nylig sitt høringssvar til denne offentlige utredningen. Utvalgets forslag til mål om «flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt», støttes av Psoriasis- og eksemforbundet. Et bærende prinsipp i utredningen er et ønske om mer «åpenhet og medvirkning» i beslutningsprosessene. Dette er et prinsipp PEF fullt ut slutter seg til.

De tre kriteriene for prioritering som utvalget foreslår er:

• Helsegevinstkriteriet
• Ressurskriteriet
• Helsetapskriteriet

Disse fremstår også som lovende sett fra ståstedet til de pasientgruppene PEF representerer.

Spennende debatt

Norheim-utvalget åpner en spennende helsepolitisk debatt. Psoriasis og eksemforbundet vil følge arbeidet med kriteriene for prioritering og utviklingen av nytt regelverk nøye. Departementet skal nå lage en melding til Stortinget som i sin tur skal behandles av Helse- og omsorgskomiteen.

PEF vil i april 2015 ha møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet om viktig spørsmål for våre medlemmer. Vi vil følge prosessen, slik at vi kan ivareta medlemmenes interesser overfor departementet og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget på en god måte.

Psoriasis- og eksemforbundets høringsuttalelse til NOU 2014:12 "Åpen og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten" er i sin helhet publisert her på vår hjemmeside.

En lengre utfyllende artikkel som omhandler høringsuttalelsen ble publisert i PEFs medlemsblad Hud & Helse nr. 1/2015.

Tilbake