Lite nytt i statsbudsjettforslaget

15.10.2018

Det er lite nytt for våre saker i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Vi er glade for at tilbudet med behandlingsreiser fortsetter, men vi synes det trist at voksne med atopisk eksem ikke kommer inn på ordningen.

Bilde: Lite nytt i statsbudsjettforslaget

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sier i en pressemelding om forslaget for statsbudsjettet 2019 at kronisk syke er usynlige i dette budsjettet. Dette er vi enig i. Blant annet er likestilling kun knyttet til kjønn og ikke funksjonshemmede og kronisk syke ser i vi i budsjettet til Kunnskapsdepartementet i kapittelet om likestilling og arbeid mot diskriminering (8 Likestilling og arbeid mot diskriminering).

l forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019 har Psoriasis- og eksemforbundet sendt et høringsuttalelsen til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Her kan du laste ned høringsuttalelsen

Behandlingsreiser

Psoriasis- og eksemforbundet er fornøyd med at bevilgningen til Behandlingsreiser til utlandet for de inkluderte pasientgruppene opprettholdes for 2019, men vi mener at voksne med atopisk eksem må bli en del av dette tilbudet. 1 - 2% av befolkningen fortsetter å ha eksem som voksen, så denne gruppen utgjør omtrent 75.000 mennesker, noe som tilsier at dette er en betydelig pasientgruppe med et begrenset behandlingstilbud her hjemme.

Psoriasis- og eksemforbundet ber Helse- og omsorgskomiteen bidra til at det kan opprettes et klimabehandlingstilbud til voksne med atopisk eksem fra 2019. Dette kan gjøres enten ved å omdisponere behandlings-programmene innenfor det foreslåtte budsjettet, eller ved å øke den totale budsjettrammen til Behandlingsreiser for 2019. 

Sykehusene

Som opposisjonen er vi også bekymret for budsjettene til sykehusene i dette budsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å øke bevilgningen til sykehusene på 1 350 millioner kroner. I likhet med FFO er vi redde for at økningen først og fremst vil bli brukt til demografiske endringer og dyre medisiner og at dette vil ramme pasientbehandlingen.

Ventetid

Regjeringen påpeker at det er et mål at ventetiden i spesialisthelsetjenesten reduseres og vi derfor ta mer i bruk private helsetjenester gjennom reformen fritt behandlingsvalg i 2015. Dessuten har regjeringen innført pakkeforløp for kreft i 2015, hjerneslag i 2107 og jobber med å implementere pakkeforløp for hjerneslag i 2018. Dette er gledelig, og vi håper at det etter hvert også blir et pakkeforløp for folk med kronisk hudlidelse. Dette ville ha kommet godt med for mange med kronisk hudsykdom som må vente i seks måneder på å komme til hudlege.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til spesialisthelsetjenesten med 11 500 millioner kroner.

Hudlegedekningen

Psoriasis- og eksemforbundet har i mange år påpekt den mangelfulle hudlegedekningen i Norge, og spesielt i Distrikts-Norge. Vanlig ventetid på å komme til hudlege i dag er fra 6-9 måneder. I mange tilfeller venter pasientene helt opp til ett år. Dette er ikke akseptabelt. Det er et symptom på at det er for få hudleger i landet. I tillegg fører dette til at ingen hudleger vil etablere seg utenfor de største byene i landet.

Disse utfordringene ble ytterligere forsterket når utdanningsstillingene på hudavdelingene fra 2015 kan bli blokkert ved at ferdigutdannede hudleger nå har krav på å få disse stillingene fast etter endt utdanning. Dette vil redusere antall utdanningsstillinger, og føre til at det vil utdannes færre hudleger i årene framover, mens behovet er betydelig flere nyutdannede hudleger i årene framover.

Vi i Psoriasis- og eksemforbundet ber Helse- og omsorgskomiteen ta alvoret i situasjonen innover seg, og bidra til at utdanningskapasiteten for hudleger økes.

Lokal lysbehandling

Psoriasis- og eksemforbundet er både overrasket og skuffet over at det ikke bevilges til videre utbygging av lokale lysbehandlingsenheter i forslaget til statsbudsjett for 2019. I vårt innspill til Helse- og omsorgskomiteen ber vi om at det gis bevilgning til å opprette ti nye lysbehandlingsenheter.

Eldreombud

Vi synes det er fint at Regjeringen har bestemt å oppnevne et eldreombud, som skal knyttes til brukerombudene. Vi deler frykten til FFO om at dette kan gi mer oppmerksomhet til eldre enn andre brukergrupper som kronikere.

Psykisk helse

Psykisk helse og rus er fortsatt et satsingsområde på Regjeringens helsebudsjett. Det er vel og bra, men vi er redd for at somatiske lidelser kommer til å lide på grunn av satsingen. Når det er sagt er det en kjensgjerning at mange med kroniske hudlidelser også sliter psykisk. Derfor er fornøyd med at det blant annet det er forslått å bevilge 50 millioner kroner til å ansette kommunepsykologer i alle kommuner og at psykisk helse i skolen videreføres med 19,8 millioner kroner.

Tannhelse

For Psoriasis- og eksemforbundet har det lenge vært viktig å få tannhelse og behandling inn i vanlige helseordninger. Regjeringen ønsker å kutte i tannhelsen, men foreslår at takstene for støtte til tannbehandling fra folketrygden økes med i gjennomsnitt 1,7 prosent. Økningen er lavere enn forventet prisstigning. Takstene for stønad for undersøkelser hos tannpleier, tannlege og tannlegespesialist blant annet, foreslås nedjustert med i gjennomsnitt 5 prosent. Til sammen utgjør det en innsparing på 33,7 millioner kroner i folketrygden. Dette vil bety dyrere tannhelsetjenester for pasientene.

Uføre

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 forverrer situasjonen for uføre, som gjelder flere av våre medlemmer. I statsbudsjettet til Arbeids- og sosialdepartementet foreslår Regjeringen at kompensasjonsordningen for uføre som mottok bostøtte før 2015, da uførereformen trådte i kraft, blir varig. Men det betyr at de som mottok bostøtte etter 2015, faller utenfor ordningen. Dessuten kommer dermed ingen nye uføre inn på ordningen. Denne ordningen ventes å omfatte om lag 13 500 uføre i 2019.

Regjeringen foreslår også å redusere barnetillegg i uføretrygden.

Grunnstønadsordningen

Vi er glade for at Regjeringen foreslår en oppmykning av gjeldende stønadspraksis for ekstrautgifter til slitasje på klær, sengetøy mv. for personer med psoriasis og atopisk eksem for personer med psoriasis og atopisk eksem. Det foreslås en påplussing på 12,5 millioner kroner.

Les egen sak om grunnstønadsordningen

Momskompensasjon

Vi er glade for at rammen for momskompensasjon foreslås økt fra 1423,5 millioner til 1557,6 millioner kroner. Dette utgjør 134,1 millioner og presenterer en reell vekst på 6,5 prosent. For første gang siden 2014 vil ikke avkortningen øke. Men vi kan ikke finne noe mer i budsjettet om opptrappingsplanen som et samlet storting har gått inn for.

Tilskudd til organisasjoner

I budsjettet til Barne- og likestillingsdepartementet foreslås det å øke posten om driftstilskudd til organisasjoner som Psoriasis- og eksemforbundet. Ifølge forslaget økes den totale rammen på posten fra 213,2 millioner til 219,3 millioner kroner. Dette utgjør 0,2 prosent etter beregning av forventet prisvekst. Samtidig foreligger det ingen signaler i budsjettet ny tilskuddsordning på utviklende likepersonsarbeid.

Bildet:
Finansminister Siv Jensen (FrP) overleverer regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019 til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.
Foto: Stortinget / Flickr

 

 

Tilbake