Medisinbytte må ikke gå utover pasientene

19.02.2015

Byttestudien må gjøres ferdig før det foretas generelle anbefalinger om trygt legemiddelbytte. Sykehusene må derfor avvente muligheten for innsparing på økonomisiden.

Bilde: Medisinbytte må ikke gå utover pasientene

Det skriver forbundsleder i Psoriasis og Eksemforbundet, Ragnar Akre-Aas, i et debattinnlegg i nettavisen Dagens Medisin.

Innlegget ble publisert 18. februar. Her kan du lese det i sin helhet:

Byttestudien må gjøres ferdig før det foretas generelle anbefalinger om trygt legemiddelbytte. Sykehusene må derfor avvente muligheten for innsparing på økonomisiden.

I forbindelse med at Legemiddelinnkjøpssamarbeid for sykehusene (LIS) har innhentet pristilbud på blant andre medikamenter for hudpasienter, blir Orion Pharmas biotilsvarende legemiddel Remsima svært mye rimeligere enn MSDs Remicade. Det er tale om at sykehusene samlet kan spare opptil 237 millioner kroner. Det er selvsagt forskjellig hva det enkelte sykehus sparer, men det kan altså være betydelige beløp, jamfør oppslag i Dagens Medisin (3/2015).

Økonomiske innsparinger på grunn av valg av biotilsvarende medisiner må ikke gå utover pasientens helse.

Det er selvsagt viktig å spare penger, ikke minst fordi det kan gi muligheter for at flere pasienter kan få tilgang til viktige medikamenter. Men medisinskfaglig vurderinger må ligge til grunn for bruk av medikamenter, og dette kan bety at det for eksempel vil være riktig å bruke dyrere medikamenter når det gir pasientene faglig forsvarlig behandling og trygghet. Dette skulle være åpenbart, slik vi ser det, og argumentet får støtte fra faglig hold i flere av sykehusene.

Dette er spesielt viktig når det av økonomiske grunner er tale om å bytte medikamenter. Risikoen er her større for å kunne miste effekt og få bivirkninger etter bytte. Her må det være årvåkenhet fra fagmedisinsk hold; og det må ikke være utilbørlig press på fagfolkene for å spare penger, med den risiko pasienten da må bære.

Vi må avvente resultatet av «Byttestudien» før det kommer noen form for generell beslutning om valg av medikamenter. Det ble i fjor satt i gang en norsk studie – NOR-SWITCH – også kalt Byttestudien. Den er beregnet ferdig i 2016, og det ble bevilget 20 millioner kroner til dette arbeidet. Denne studien må nå gjøres ferdig før det foretas generelle anbefalinger om trygt legemiddelbytte, og sykehusene må derfor avvente den muligheten man her ser for innsparing på økonomisiden.

Ingen oppgitte interessekonflikter
Ragnar Akre-Aas

Tilbake