PEF deltok i rehabiliteringsrådslag

04.04.2014

Psoriasis- og eksemforbundet var tilstede da Arbeiderpartiet 1. april inviterte frivillige organisasjoner til rehabiliteringsrådslag i Stortinget.

Arbeiderpartiets helsefraksjon på Stortinget tok i mars initiativ til et felles rehabiliteringsrådslag med ulike aktører i helsesektoren. Målet med rådslaget var å få frem nye tanker og ideer til hvordan skape en enda bedre nasjonal helsetjeneste.

PEF var representert ved Generalsekretær Terje Nordengen. På vegne av organisasjonen presenterte han viktige punkter forbundet ønsker fokus på, i arbeidet med å utvikle et bedre helsevesen for kronisk syke. De viktigste punktene som ble fremmet var:

Driftstilskuddet til frivillige organisasjoner må økes!
Fra politisk hold understrekes det at man er avhengig av innspill og deltakelse fra brukerne. Dette er etter PEFs oppfatning både riktig og positivt. Å drifte en brukerorganisasjon er derimot krevende, med kontinuerlig økte driftskostnader samtidig som offentlige driftstilskudd ikke økes. PEF krever derfor at det offentlige tilskuddet derfor økes markant i tråd med dagens kostnadsnivå.

Momskompensasjonen må styrkes
Momskompensasjonen kom som ny ordning i 2010, hvor frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Forskriften for ordningen ble revidert i 2013, og ny forskrift forenkler søkeprosessen og lemper på dokumentasjonskravene, noe som gjør ordningen mer tilgjenglig. PEF fikk i 2013 kompensert ca. 30 % av søknadsgrunnlaget, og her forventer PEF at myndighetene fortsetter å øke andelen år for år.

Alarmerende lang ventetid for å få hudlegekonsultasjon
PEF krever at det opprettes flere stillingshjemler for hudleger i de regionale helseforetakene, og forventer videre satsing på lokal lysbehandling. Vanlig ventetid for hudlegekonsultasjon er i dag fra 6 – 9 måneder, og i mange tilfeller helt opp til ett år. Dette er ikke akseptabelt.

Krav om økte bevilgninger til Statens Behandlingsreiser til utlandet
PEF forventer en økning i antall pasienter med psoriasis og psoriasisartritt som får tilbud om behandlingsreise i 2015. Det forventes også en økning i antall barn med atopisk eksem som får behandlingsreise, samtidig som voksne med atopisk eksem blir en av de nye gruppene får tilbud fra 2015. Det er generelt viktig at Behandlingsreiser til utlandet integreres som en del av den nye Helse- og sykehusplanen.

Refusjonsordning for fuktighetskrem
PEF krever at kostnadene til innkjøp av godt dokumenterte fuktighetskremer til behandling av atopisk eksem skal dekkes av refusjonssystemet, på lik linje som for legemidler til samme diagnose. En voksen atopiker bruker i gjennomsnittet ca. 5 kg fuktighetskrem i året, og dette koster fra 3500 til 5000 kr. I tillegg kommer utgifter til legemidler, vaskemidler og andre hygieneprodukter, som skal være av skånsom kvalitet for huden. Dagens finansieringsordning fører til sosiale forskjeller og urettferdighet. I tillegg stiller fagmiljøet spørsmål om store kostnader fører til at atopikere bruker betydelig mindre fuktighetskrem enn anbefalt, noe som igjen påvirker behandlingsresultatet og livskvaliteten.

Bortfall av særfradragsordningen må kompenseres med en utvidet grunnstønadsordning
Særfradragsordningen er betydelig begrenset, og skulle etter planen fases ut i 2015. Nå er den beholdt på 2013-nivå, og dermed har en støtteordning som mange med psoriasis og andre hudsykdommer har benyttet, blitt borte eller kraftig redusert. PEF støtter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) forslag om at 28 prosent av utgiftene innenfor utgiftsområder som inngikk i særfradragsordningen, må kompenseres i en ny utvidet grunnstønadsordning. PEF er videre opptatt av at gruppen med lav skattepliktig bruttoinntekt, som ikke ble omfattet av særfradragsordningen, nå får en skjerming for deler av disse utgiftene gjennom grunnstønadsordningen.

Totalt deltok representanter fra 12 ulike organisasjoner i rådslaget, blant annet FFO, Norges Handicapforbund, Kreftforeningen, Diabetesforbundet og Norsk Revmatikerforbund.

Tilbake