PEF i møte med Seksjon for Behandlingsreiser

26.01.2016

Tirsdag 26. januar gjennomførte Psoriasis- og eksemforbundet sitt årlige samarbeidsmøte med Seksjon for Behandlingsreiser (BHR) ved Oslo Universitetssykehus.

Bilde: PEF i møte med Seksjon for Behandlingsreiser

PEF stilte med fire representanter, henholdsvis Ragnar Akre-Aas (forbundsleder), Terje Nordengen (generalsekretær), Maren Awici-Rasmussen (organisasjonssekretær PEF/PEF-ung) og Eli Synnøve Gjerde (kommunikasjonsrådgiver).

Fra BHR deltok leder Hilde Mogan, Linda Voll og Marie Hamilton Larsen.

Høy innvilgelsesprosent

I møtet ble det gitt en kort status tilknyttet psoriasisprogrammet og behandlingsreiser for barn med atopisk eksem. I 2015 fikk 493 voksne pasienter med psoriasis innvilget klimabehandling, noe som tilsier en innvilgelsesrate på 90 % høst og 80 % vår av innkomne søknader som kvalifiserte til alvorlighetskriteriene. Totalt 20 barn og 20 ungdommer med psoriasis deltok i henholdsvis barnegruppa og ungdomsgruppa.

Tilknyttet programmet for barn med atopisk eksem deltok 140 barn, noe som tilsvarte innvilgelsesprosent på 50-60 %.

I søknadsbehandlingen for alle programmer prioriteres generelt nydiagnostiserte, samt pasienter som ikke tidligere er innvilget reise. Flere søknader avslås som følge av at alvorlighetskriteriene ikke innfris.

Fornøyde pasienter

Ifølge Behandlingsreiser er tilbakemeldingene fra pasientene i stor grad positive. Noe kritikk har vært rettet ift. maten som serveres, samt tilgangen til trådløst internett. BHR uttalte i møtet at det pågår en kontinuerlig dialog med Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) (eier av behandlingsinstitusjonen Valle Marina) tilknyttet cateringtilbudet. Det er allerede utført forbedringstiltak rundt dette. Også tilgangen til internett er blitt bedre.

Barn med atopisk eksem ble i 2015 flyttet fra Los Teques til Valle Marina. Overgangen hadde flere fordeler, blant annet ved at barna nå har kortere avstand til den Den Norske Skolen på GC, kortere vei til stranda og bedre uteområder til ulike idretts- og fritidsaktiviteter.

Voksne med atopisk eksem

Psoriasis- og eksemforbundet understreket på nytt i møtet, at voksne med atopisk eksem må få tilgang til klimabehandling. Organisasjonen vil fortsette å arbeide aktivt inn mot helsepolitiske myndigheter, for å få til et forsøksprosjekt for denne gruppen. Seksjon for behandlingsreiser uttrykte at de er positive til et slikt prosjekt, forutsatt at det stilles tilstrekkelige økonomiske midler til disposisjon for å kunne gjennomføre dette.

Les offisielt notat fra møtet utarbeidet av Psoriasis- og eksemforbundet.

Tilbake