Positive signaler i møte med Helsedirektoratet

06.03.2014

Onsdag 5. mars deltok forbundsleder Ragnar Akre-Aas, medlem av PEFs Medisinske råd, hudlege Teresa L. Berents og generalsekretær Terje Nordengen i et betydningsfullt møte med Helsedirektoratet. Tema for møtet var pasientenes erfaringer med Bidragsordningen § 5.22, og en vurdering av fordeler og ulemper ved en eventuell overføring av refusjoner av fuktighetskremer til blåreseptordningen § 5.14.

I møtet deltok PEF sammen med andre pasientorganisasjoner, ansatte i HELFO og ansatte i Divisjon helseøkonomi og finansiering i Helsedirektoratet.

Forbundsleder Ragnar Akre-Aas var godt fornøyd med møtet, og forteller at det var stor enighet mellom pasienter, leger og ansatte i HELFO og Helsedirektoratet om at dagens refusjonsordning, Bidrag § 5.22, har klare svakheter, og at en eventuell overføring til blåreseptordningen vil gjøre det enklere for hudpasientene å få refundert sine utgifter til blant annet fuktighetskremer.

Helsedirektoratet vil nå følge opp dette arbeidet videre, og overlevere sine konklusjoner til Helse- og omsorgsdepartementet, før saken eventuelt kommer til stortingsbehandling høsten 2015. På direkte spørsmål ble det antydet at en eventuell overføring til blåreseptordningen tidligst vil kunne være på plass fra 1. januar 2016.

Vedlagt følger PEFs innspill i møtet:
1. § 5 22 oppfattes av mange hudpasienter som en urettferdig løsning. Dette er en mulighet for
å søke utgiftene dekket, men det avhenger av at pasienten har økonomisk evne til å legge ut og har kunnskap om ordningen. Langt fra alle leger er klar over hvordan ordningen fungerer og alt for mange pasientene kjenner heller ikke til Bidrag § 5.22. Ordningen oppfattes som vanskelig tilgjengelig og vil kunne ramme ressurssvake grupper. Dette kan i verste fall føre til et klasseskille, hvor de informerte og bemidlede får, mens de som ikke besitter informasjonen om hvordan ordningen fungerer og som ikke har råd til å legge ut, ikke vil benytte ordningen. Eksempler på grupper som lett faller utenfor er:

- De som ikke kjenner til ordningen eller går til en lege som ikke kjenner til ordningen, eller der hvor legen ikke vil prioritere ubetalt merarbeid for sine pasienter
- Studenter, uføretrygdede, alenemødre og minstepensjonister, som ikke ser seg råd til å legge ut for utgiftene i påvente av refusjon.

2. § 5.22 Bidrag er en generell ordning hvor en kan søke dekning også for kremer som ikke har dokumentert effekt. PEF mener at den ordningen som vil gi de beste resultatene er pliktmessig refusjon (blårsept-ordningen) Dett er en ordning legene kjenner og som pasientene også kjenner til. Her får en tilgang til legemidler som er veldokumentert og som er kvalitetssikret gjennom gjeldende godkjennelsesprosesser. Videre får man tilgang til nødvendige legemidler til en fornuftig egenandel, som de fleste vil kunne prioritere (ta seg råd til) Også behandlingsmessig tror PEF at dette vil gi det beste resultatet.

3. Med en blåresept-ordning vil en også langt på vei kunne hindre at pasienten får dekket kostbare produkter uten dokumentert effekt, noe dagens ordning åpner opp for. Slik praksis er i dag vil pasienten kunne søke dekning for bruk av relativt kostbare fuktighetskremer uten relevant dokumentasjon på at produktet har effekt. PEF mener dette er en lite målrettet ordning. Det bør være både i pasientens interesse og i samfunnets interesse at de produktene som refunderes er de med relevant klinisk dokumentasjon.

Tilbake