Statsbudsjettet 2018: Ingen ekstrastøtte til ledsagere

12.10.2017

Regjeringen ønsker ikke å bevilge ekstra penger over statsbudsjettet 2018 til ledsagere på behandlingsreise.

Bilde: Statsbudsjettet 2018: Ingen ekstrastøtte til ledsagere

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år er det ingen store endringer i finansieringen av behandlingsreiser. Egenandelen foreslås å øke med 1,8 prosent fra 2018 og at den fortsatt å være inn under egenandelstak 2. I 2016 fikk 2 728 pasienter plass på behandlingsreiser til utlandet, samt 215 ledsagere til barn.

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandlingstilbud i Norge. Formålet med tilbudet er å gi bedret funksjon og livskvalitet for pasientgruppene som omfattes av ordningen, samt redusere symptomer forårsaket av sykdommen. Ordningen innebærer diagnosespesifikke behandlingstilbud i varmt og solrikt klima. Tilbudet skal oppfylle faglige krav og gi dokumentert nytte. Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus har det faglige og administrative ansvaret for ordningen.

Vil jobbe for en ekstra bevilgning

– Det er koster mye å ha med seg ledsager på behandlingsreiser, og noen av våre medlemmer er nødt til å ha med ledsagere for å gjennomføre en slik reise. Derfor burde disse kostnadene vært dekket i en ekstra bevilgning i statsbudsjettet, slik at det ikke går på bekostning av antall med diagnose som kan få innvilget behandlingsreise. Vi kommer til å påpeke dette i arbeidet fremover, og jobbe for at det blir en ekstra bevilgning når det endelige statsbudsjettet vedtas, sier styreleder Ragnar Akre-Aas i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).

Sommeren 2017 ble det åpner for en større adgang til å få dekket utgifter til reise og opphold for ledsager til pasienter med nedsatt funksjonsevne. Kostnader til ledsager for denne gruppen skal dekkes innenfor budsjettrammen. Det foreslås ingen endringer i bevilgningen til behandlingsreiser for å dekke kostnaden ved ledsagere.

Skeptisk til behandlingsreise i Midtøsten

Styrelederen merker seg også at det regjeringen foreslår at behandlingsreisene på nytt skal kunne benytte behandlingsinstitusjoner ved Dødehavet.

– Lang reise er en ting, den ustabile situasjonen i landene i Midtøsten er kanskje enda viktigere årsak til at PEF vil være skeptisk til dette. Vi opplever at flere av våre medlemmer ikke ønsker å reise til dette området fordi det er så urolig der, sier han.

Lavere andel av momsutgiftene for fjerde år på rad

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 1,35 mrd. kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Det betyr at bevilgningen er justert for forventet lønns- og prisvekst. Dermed får organisasjonene en lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad. Og med andre ord ser regjeringen bort fra formuleringene i egne partiprogram og Stortingets vedtak fra juni i år.

– Psoriasis- og eksemforbundet vil, sammen med den øvrige frivillige organisasjonene, jobbe hardt for at Stortingets vedtak fra juni 2017 blir fulgt opp i statsbudsjettet for 2018, sier forbundsleder Ragnar Akre-Aas

 

 

 

 

Tilbake