Hjelpestønad

Hjelpestønad er en ytelse fra NAV som kan gis til personer som har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller har en medfødt funksjonshemming. Eksempelvis til smøring av hud eller KP-bad.

Hvem kan få hjelpestønad?

Det er en forutsetning at du har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter deg i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold.

Når hjelpebehovet vurderes vil det også legges vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet.

Når foreligger et særskilt pleie- og tilsynsbehov?

 • Når evnen til å klare seg uten tilsyn svikter, både inne og ute, dag og natt
 • Der det er behov for hjelp til personlig stell/hygiene og i spisesituasjoner

Hva menes med privat pleieforhold?

At pleien/tilsynet blir utført av private, for eksempel:

 • ektefelle
 • barn
 • foreldre
 • andre slektninger
 • naboer eller andre

Hvordan søke?

Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som NAV trenger for å behandle søknaden. Du kan inngå en serviceavtale med NAV lokalt om dette.

Det er viktig å få fram i søknaden at du har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden vil gi deg muligheten til å opprette det. Søknaden sendes til ditt lokale NAV-kontor. Maksimal behandlingstid for søknad om hjelpestønad er fem måneder.

Hva kan du gjøre selv?

Du kan selv innhente legeopplysninger, eventuelt også annen dokumentasjon i form av rapporter etc.

Hva kan du få?

Utgiftene må minst svare til sats 1 (ordinær hjelpestønad).

Begrensninger

Hjelpebehov som det offentlige dekker etter andre lover, for eksempel hjemmesykepleie, kan ikke dekkes av hjelpestønad. Dette gjelder selv om du må betale egenandel til kommunen for tjenesten. Dersom du er hjelpetrengende og ikke har klart å få istand et faktisk pleieforhold på grunn av svak økonomi, kan du likevel få hjelpestønad. Forutsetningen er at du da får i stand et pleieforhold når hjelpestønaden blir utbetalt.

Når blir pengene utbetalt?

Hjelpestønaden er skattefri, og blir utbetalt en gang i måneden. Søknadsskjema kan du få på ditt lokale NAV-kontor eller ved å laste ned elektronisk på NAV sin nettside.

Forhøyet hjelpestønad

Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.

Det er en forutsetning at forhøyet hjelpestønad øker barnets muligheter for å bli boende hjemme. Ved vurdering av pleie. og tilsynsbehovet og hvilken sats som skal gis, legges det vekt på:

 • hvor mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt
 • hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er
 • hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
 • hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet

Det er den totale arbeidsbelastningen til den som utfører pleien/tilsynet som er avgjørende, og ikke omfanget av utgifter til leid hjelp eller inntektstap som følge av pleiebyrden.

Hvordan søker du?

Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som trygdekontoret trenger for å behandle søknaden. Du kan inngå en serviceavtale med NAV lokalt om dette.

Det er viktig at søknaden inneholder:

 • erklæring fra legen som viser hvor mye funksjonsevnen er nedsatt og årsaken til dette, samt hvor stort behovet er for stimulering, opplæring og trening er.
 • beskrivelse fra deg av hvor omfattende pleieoppgaven er, og hvor mye den binder den som gjør arbeidet

Alt dette skrives direkte inn i skjemaet. Søknaden sendes NAV lokalt der du bor, eller elektronisk på NAV.no. Maksimal behandlingstid for fohøyet hjelpestønad er fem måneder.

Dette kan du gjøre selv

Innhenting av legeopplysninger, eventuelt også andre rapporter (for eksempel fra PPT-kontore eller skolerapport m.v).

Hva kan du få?

Forhøyet hjelpestønad gis etter tre satser som du ser under.

Når blir pengene utbetalt?

Forhøyet hjelpestønad er skattefri og blir utbetalt en gang i måneden.

Les mer om ordningen på NAV sin nettside.