Særfradraget

Hvis du har store kostnader på grunn av varig sykdom eller svakhet, kan du ha rett på særfradrag. Dette må på forespørsel kunne dokumenteres med legeattest.

For at du skal ha krav på særfradrag, må følgende vilkår være oppfylt:

 1. Det må dreie seg om sykdom eller svakhet som har vart eller antas å vare i minst to år.
 2. Sykdommen eller svakheten må gjelde deg eller noen du forsørger.
 3. Det må være en årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og kostnadene du har hatt.
 4. Kostnadene du har i forbindelse med sykdommen må utgjøre minst 9 180 kroner per år. Et unntak fra denne grensen er om du forsørger barn og har ekstra tilsynskostnader i forbindelse med barnets sykdom eller svakhet. Da har du krav på å få dette dekket, selv om det ikke overstiger 9 180 kroner
 5. Du må ha fått særfradrag for store sykdomskostnader både i inntektsåret 2010 og 2011 (Det er kun disse skattyterne som fortsatt kan kreve særfradrag for store sykdomskostnader pådratt fra og med 2012)

Gjelder hudsykdommer

Kroniske hudlidelser er blant sykdomsgruppene som faller inn under særfradraget. Det kan gjelde diagnosene psoriasis, atopisk eksem, hidrosadenitt og kronisk urtikaria. Du kan også få særfradrag om du har  psoriasisartritt.

Skjemaer og informasjon

På skatteetaten.no kan du lese mer om ordningen om særfradag og for å finne skjema 

Her kan du laste ned skjema for å fylle ut sykdomskostnader for inntektsåret 2023 

Ufasing av ordningen

Stortinget har vedtatt en overgangsregel om å fase ut særfradraget for store sykdomskostnader som vil gjelde inntil ny ordning er vedtatt. Det betyr at overgangsreglene også gjelder for inntektsåret 2020. Reglene om utfasing innebærer at dersom du har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, får du særfradraget også for inntektsårene 2012-2022 under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt.

For inntektsårene 2013-2022 skal særfradrag for store sykdomskostnader gis med 67 prosent av de fradragsberettigede kostnadene. Denne reduksjonen foretas maskinelt gjennom systemet ved fastsettelsen. Det betyr at du skal føre opp 100 prosent av de fradragsberettigede kostnadene i skattemeldingen din. 

Les mer om ufasingen på skatteetaten.no

Andre tilskudd

Hvis du har fått andre tilskudd fra det offentlige, som grunnstønad eller hjelpestønad, slal disse trekkes fra når du skal regne ut kostnadene dine. Du får ikke dekket utgifter til noe du likevel ville ha behov for om du var frisk. Om kostnaden blir høyere enn den ville vært om du var frisk, kan du imidlertid få fradrag for eventuelle merutgifter.

Du kan få fradrag for:

 • Kostnader til lege, egenandeler i den offentlige helsetjenesten
 • Kostnader til egnede medisinske hjelpemidler
 • Merkostnader ved fordyret kosthold
 • Ekstra slitasje på klær og sengetøy
 • Fysioterapi
 • Forhøyet forsikringspremie
 • Kostnader til tilsyn, pleie og nødvendig hjelp i hjemmet

Økte strømutgifter

For personer med psoriasisartritt er forhøyede strøm- og fyringsutgifter noe man kan få tilskudd for. Enova har laget en standard utregning av merkostnader når det gjelder strøm og oppvarming, på oppdrag fra Skatteetaten.

Enova antar at 65 prosent av totale strømutgifter går til oppvarming. Kun oppvarming av boligen og merforbuk av varmtvann til bad og dusj kan trekkes fra. Hvis man øker innetemperaturen med én grad, antar Enova at det vil medføre fem prosent høyere oppvarmingsutgifter. Du må legge frem kvitteringer for strømutgifter og annen brensel som ved. Det er viktig å opplyse om størrelsen på huset, hvor mye av huset du bruker og er nødt til å holde varmt, om du er hjemme på dagtid og hvor mye ekstra varmtvann du må bruke på grunn av sykdommen.

Detaljert info om dekning av strømutgifter kan du lese her

Offentlig og privat helsevesen

Du får bare fradrag for kostnader ved behandling, pleie eller opphold i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell utenfor offentlig norsk helsevesen, dersom det offentlige helsevesenet ikke har et tilsvarende tilbud. I tillegg er et det krav om at behandlingen må være vurdert som faglig forsvarlig.

Hvis skattemyndighetene ber om det, må du kunne dokumentere sykdommen eller svakheten ved å sende inn legeattest.

Varig sykdom og svakhet

Sykdom er definert som varig dersom tilstanden har vart i to år eller antas å vare i minst to år. Hvis du krever særfradrag for store sykdomskostnader, må du kunne fremlegge legeattest som konkluderer med varig sykdom.

Varig svakhet er et juridisk begrep som omfatter både fysiske og psykiske tilstander. For å finne ut man har en varig svakhet blir det foretatt en konkret vurdering av hvor stort avvik det er fra det «normale».

Det er normalt en forutsetning at sykdommen og/eller svakheten varig hemmer deg direkte i dagliglivet eller at du trenger løpende varig behandling for å holde tilstanden i sjakk.

Eget skjema til selvangivelsen

Psoriasis- og eksemforbundet har utarbeidet et skjema som kan benyttes som vedlegg til selvangivelsen når du søker om særfradrag på grunn av store sykdomsutgifter. Skjemaet er ment som en veiledning til hva du kan søke særfradrag om hvis du har diagnosene psoriasis, psoriasisartritt eller atopisk eksem. Det er ingen nødvendighet at du legger ved skjemaet, og det er heller ikke nødvendig med underskrift av lege på skjemaet slik det var tidligere.

Det som er påkrevet at vedlegges selvangivelsen ved søknad om særfradrag ved store sykdomsutgifter er legeattest fra spesialist. Det må fremgå av attesten at sykdommen er varig eller kronisk, og hvilken diagnose man har. I tillegg bør attesten ineholde hvilke former for behandling du benytter deg av, slik at dette er dokumentert ovenfor skattekontoret. Får du for eksempel henvisning til en fotterapeut eller til lysbehandling, be legen om å skrive dette inn i attesten din.

For at skattekontoret tydelig skal se sammenhengen mellom sykdommen og kostnadene som oppgis, skal det også legges ved et skriv hvor du selv beskriver diagnosen din, hvordan den påvirker deg, hvilke behandlingsformer du benytter deg av og hvorfor, og hvilke kostnader du søker særfradrag på grunnlag av. Med andre ord, dokumenter så godt som mulig. I  tillegg må du spare på aktuelle kvitteringer for kostnadene du søker fradrag for. Disse trenger ikke å sendes inn som vedlegg, men oppbevares for eventuelle etterkontroller.

Kostnader til Behandlingsreiser

Kostnader påløpt i forbindelse med helsereiser gir ikke rett til særfradrag. Helsereise er reise som foretas på grunn av sykdom eller svakhet, men hvor det normalt ikke foregår noen medisinsk behandling eller pleie i vanlig forstand. Det kan være reise til Syden av hensyn til sol/varme og liknende, reise til helsebringende kilderm gytjebad, reise til kursteder hvor det er maten og/eller de rolige omgivelsene som er helsebringende. Det er ligningsmyndighetene som avgjør om det fremsatte krav gjelder en helsereise eller en behandlingsreise.

Viktig å huske på

 • Sjekk at legeerklæringen både bekrefter varig sykdom eller svakhet, og at utgiftene er knyttet til sykdommen
 • Husk å ta vare på alle kvitteringer
 • Lag en oversikt over utgifter og legg ved bilag som bekrefter at du har betalt utgiftene selv
 • Legg ved en begrunnelse for hver enkelt bilag
 • Ikke krev fradrag for utgifter som friske mennesker også har, kun eventuelle merutgifter kan man få fradrag for
Les mer om særfradrag ved sykdom eller svakhet på Skatteetaten.no