FFO: Krav til Statsbudsjettet 2015

17.01.2014

Til høsten legger Regjeringen frem Statsbudsjettet for 2015. I den forbindelse har FFO, på vegne av sine medlemsorganisasjoner, utarbeidet en rekke krav som er sendt til ni ulike statsråder. I hvert enkelt brev ber organisasjonen om et møte for å drøfte kravene direkte med departementene.

 FFOs krav er utarbeidet på bakgrunn av de fire hovedkravene som ble oversendt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i november 2013. Hovedkravene ble kort tid senere fulgt opp med drøftinger i det årlige kontaktutvalgsmøte mellom FFO og Regjeringen.

Kravene til FFO tar utgangspunkt i funksjonshemmedes velferd, rettssituasjon og levekår. Organisasjonen legger også til grunn at Norge nå har ratifisert FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

For å møte behovene til mennesker som lever med funksjonshemning og kroniske sykdommer mener FFO det kreves betydelige satsninger på følgende områder:

- Å sikre levekårene og tjenestetilbudet til familier som har store omsorgsoppgaver for barn og unge med funksjonshemninger eller kroniske sykdommer.
- Sørge for at funksjonshemmede og kronisk syke får et godt tilbud om habilitering og rehabilitering utfra individuelle behov.
- Øke innsatsen for å få flere funksjonshemmede i arbeid.
- Sikre at mennesker med funksjonshemning har tilgang til boliger og i større grad kan velge hvor de vil bo.

Her kan du lese FFOs samlede krav til Statsbudsjettet for 2015.

Krav til Helse- og omsorgsminister Bent Høie
FFO har også sendt et eget dokument med krav til Helse- og omsorgsdepartementet og helseminister Bent Høie. I brevet påpeker blant FFO at antall plasser i ordningen med behandlingsreiser til utlandet nærmest har stått stille siden ordningen ble permanent i 1997, og at behovet i dag omtrent er dobbelt så stort som tilbudet. FFO uttrykker derfor glede over at Regjeringen i sin regjeringsplattform ønsker å styrke ordningen og utvide den med nye grupper.     

Som en start på å styrke ordningen, foreslår FFO på vegne av de berørte medlemsorganisasjoner, at antall plasser i ordningen dobles allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2014. For Statsbudsjettet 2015 bes det om at ordningen styrkes i tråd med revidert nasjonalbudsjett for 2014, og utvides med nye grupper som det er påvist god behandlingseffekt for. Finansieringen av ordningen må utvides i tråd med dette.

Her kan du lese FFOs krav til Helse- og omsorgsdepartementet for 2015.

Krav til Barne- likestillings, og inkluderingsdepartementet
Ett av kravene som FFO har oversendt statsråd Solveig Horne for statsbudsjettet 2015 handler om bedre rammevilkår for funksjonshemmedes organisasjoner. I brevet som er sendt barne-, likestillings- og inkluderingsministeren lyder krav om at Regjeringen må øke de frie driftsmidlene til funksjonshemmedes organisasjoner med 50 mill. kroner i 2015, og starte opptrappingen allerede i revidert nasjonalbudsjett 2014 med 10 mill. kroner.

Her kan du lese FFOs krav til Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet.

Tilbake