Gladmelding om momskompensasjon!

19.06.2009

Regjeringen la tirsdag 16. juni fram prinsipper for modell for full momskompensasjon og har invitert Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund inn i en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å utarbeide en detaljert løsning for å kompensere frivillige organisasjoner for momsutgifter på varer og tjenester. Resultatet av dette arbeidet vil komme i statsbudsjettet for 2010, så her skal mye avklares på kort tid. De prinsippene som legges til grunn bygger i hovedsak på Frivillighet Norge sine krav.

En samlet opposisjon har tidligere vært tydelige på sin støtte til frivillighetens krav om full momskompensasjon, så når Regjeringspartiene også står samlet bak dette forslaget vil det være et samlet Storting som går inn for full kompensasjon på både varer og tjenester.

1 mrd ekstra – skal innfases fra 2010 - 2014
I forslaget fra Regjeringen heter det at det skal settes av 1 mrd i tillegg til dagens tjenestemomskompensasjon på 200 mill kroner. Ordninga skal trå i kraft fra 2010, men innfasingen av 1 mrd vil gå fram til 2014. Det betyr at full kompensasjon ikke vil være gjennomført før 2014. Hvor stor del av milliarden som vil komme i statsbudsjettet i høst er det knyttet stor spenning til, og her ligger det an til politisk kamp. Det vil være et nytt Storting som behandler dette, og det er tidligere uttrykt fra flere partier at hele beløpet på 1 mrd bør komme allerede i 2010.

Betydningen for organisasjonene
Uansett hvor mye som kommer i statsbudsjettet for 2010 er det helt klart at organisasjonene samlet vil få en langt større kompensasjon fra staten for sine momsutgifter allerede neste år. Denne ordningen vil være frivillig, og det vil være en forutsetning at den er knyttet til registrering i det nye Frivillighetsregisteret. Videre er det understreket at den skal være ubyråkratisk og skal være tilgjengelig for både store og små organisasjoner. Det legges opp til en fleksibilitet der det er mulig å velge kompensasjon av faktiske kostnader eller beregning ut fra en sjablongmodell. Det vil ikke være krav om momspliktig omsetning for å fylle kriteriene til kompensasjon.

Les mer her:
Regjeringen vil kompensere organisasjonenes momsutgifter (Frivillighet Norge)

Tilbake