Hjelp oss å si fra til FN!

06.05.2014

Er du funksjonshemmet, kronisk syk eller pårørende og har opplevd at rettigheter du har ikke blir innfridd? Nå kan du hjelpe Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon å si fra til FN om dette, ved å gi innspill til en skyggerapport som FFO skal oversende FN-komiteen på vegne av norske organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

I juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen pålegger Norge å levere en omfattende rapport to år etter ratifisering om gjennomføringen av bestemmelsene i konvensjonen. FFO har fått oppdraget med å koordinere skyggerapporteringen på vegne av norske organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

Skyggerapporten skal beskrive hvordan virkeligheten er for funksjonshemmede og kronisk syke her i landet, og hva som anses som de største utfordringene.
Alle samfunnsområder er regulert av konvensjonen. Konvensjonen stiller blant annet krav til funksjonshemmedes tilgang til arbeidslivet, helse- og rehabiliteringstjenester, fullverdig opplæring, tilgjengelighet og mye mer.

Skyggerapporten skal leveres FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter i 2015. Dette er et ekspertorgan av funksjonshemmede, som er satt til å håndheve konvensjonen. Komiteen har blant annet myndighet til å gi anbefalinger til Norge om hvordan konvensjonen best bør gjennomføres. Dette på bakgrunn av den informasjonen komiteen mottar fra blant annet skyggerapporten. Anbefalinger kan for eksempel være å oppheve, endre eller vedta lovgivning og bevilge ressurser.

Hvordan kan du hjelpe oss?
For at rapporten til FN skal vise hvordan det virkelig er å være funksjonshemmet eller kronisk syk i Norge, trenger vi hjelp fra deg som selv har en diagnose, er pårørende eller jobber i en uavhengig organisasjon. På FFOs nettsider er det lagt ut et skjema der du kan sende inn innspill til skyggerapporten. Innspillskjemaet finner du på denne adressen: www.ffo.no/Rettighetssenteret/Skyggerapport

Retningslinjer:
Alle kan gi innspill til FFO, og alle innspill vil bli vurdert. For at rapporten skal bli troverdig og riktig, må innspill inneholde dokumentasjon. Dette kan være henvisninger til forskning, tilsyn, undersøkelser og lignende.

Innspillet må være:
1. Kort, konkret, troverdig og så objektiv som mulig.
2. Fremheve hovedutfordringer og foreslå konkrete anbefalinger.

Kilde: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Tilbake