Landsmøteresolusjon: Vil ha fuktighetskremer på resept

20.10.2015

Psoriasis- og eksemforbundets Landsmøte vedtok 18. oktober å fortsette det viktige arbeidet for å få dokumenterte fuktighetskremer på blå resept til forebyggende behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem.

Bilde: Landsmøteresolusjon: Vil ha fuktighetskremer på resept

Resolusjon 18. oktober 2015

BARN OG VOKSNE MED ATOPISK EKSEM FORTJENER FUKTIGHETSKREM PÅ BLÅ RESEPT

Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom med et svært varierende sykdomsforløp. Forekomsten er størst blant barn, og cirka 15-20 % opplever å ha hatt atopisk eksem i varierende grad gjennom oppveksten. 2-3 % av befolkningen har atopisk eksem som voksne. Dette betyr at ca. 100 000-150 000 barn og 80 000-120 000 voksne lever med atopisk eksem i Norge i dag. Forekomsten av sykdommen har økt de senere årene.

Atopisk eksem kan gi mye smerter og ubehag. Utslettet varierer mellom mild grad av skjelling/kløe og alvorligere grad av smerter, kløe og svie. Den atopiske huden er tørr og har redusert barrierefunksjon, og har mest typisk lokalisasjon til ansikt, hals, hender og på bøyesiden av albuer, håndledd og knær.

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) mener det eksisterende behandlingstilbudet til atopikere er lite tilfredstillende. Det er imidlertid kjent at behandling med fuktighetskrem kan gi lindring og at det kan styrke huden og forlenge eksemfrie perioder. Stort forbruk av fuktighetskremer er likevel kostnadskrevende, og kan medføre at spesielt pasienter med svak økonomi underbehandles. Psoriasis- og eksemforbundet har derfor over flere år arbeidet for å få godt dokumenterte fuktighetskremer inn under blåreseptordningen.

ACO Hud søkte i 2014 Statens Legemiddelverk (SLV) om at legemiddelkremen Canoderm skulle kunne foreskrives på «blå resept» av hudleger. I Norge ble Canoderm 5 % krem godkjent som legemiddel i 2006 og i 2014 ble indikasjonen utvidet til «forebygging av tilbakefall av atopisk eksem». ACO har brukt betydelige ressurser på å gjennomføre kliniske studier for å dokumentere at Canoderm har effekt, og at den gir en kostnadseffektiv behandling.  Studiene viser at pasienter med atopisk eksem ved riktig bruk av Canoderm kan få opptil 50 % lengre eksemfrie perioder, sammenliknet med bruk av andre fuktighetskremer.

Etter gjennomgang av søknaden, konkluderte SLV med at Canoderm tilfredsstiller kriteriene som må være oppfylt for å komme inn under blåreseptordningen. Det betyr blant annet at SLV anerkjenner alvorlighetsgraden for dem som rammes, at legemiddelet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning, samt at kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdien og til kostnadene ved alternativ behandling. I tråd med målet om et effektivt samspill mellom første- og annenlinjetjenesten der henvisning til spesialist skal være faglig og ikke formelt begrunnet, foreslo SLV at både spesialister og allmennleger skal kunne foreskrive Canoderm på blå resept i moderate og alvorlige tilfeller av atopisk eksem.

Basert på data fra Pasientregisteret er det anslått at i underkant av 23 000 pasienter er moderat eller alvorlig rammet av atopisk eksem. For mange er plagene så store, at de medfører betydelig nedsatt livskvalitet både for pasienten selv og for de pårørende. Opplevd stigmatisering rundt sykdommen har også vist sammenheng med lavere psykisk helse blant pasienter med atopisk eksem. Barn og unge har det spesielt vanskelig, og atopisk eksem kan gi redusert selvbevissthet og selvtillit. Kløe og kloring er hovedårsaken til dårligere søvnkvalitet og søvnmangel, noe som medfører sløvhet på dagtid og problemer i skole og/eller jobb. 34 % av pasienter med atopisk eksem rapporterer å ha måttet sykemelde seg pga sin hudsykdom.

Psoriasis- og eksemforbundets Landsmøte vil kjempe for at godt dokumenterte fuktighetskremer, på prinsipielt grunnlag, innlemmes i blåreseptordningen. Landsmøtet krever at Regjeringen Solberg utviser handlekraft, ved å inkludere legemiddelkremen Canoderm på blå resept i revidert Statbudsjett for 2016. Tilgang til fuktighetskremer på blå resept vil kunne gi et betydelig bedre liv for norske pasienter, som sliter med moderat eller alvorlig grad av atopisk eksem.

For spørsmål rundt resolusjonen kan Generalsekretær Terje Nordengen kontaktes på tlf. 23 37 62 44 eller e-post terje.nordengen@pefnorge.no.

Tilbake