Nytt biologisk legemiddel mot psoriasis

20.09.2016

Ixekizumab, som er et monoklonalt antistoff mot interleukin-17A, har god effekt ved alvorlig psoriasis. Det viser en ny studie.

Bilde: Nytt biologisk legemiddel mot psoriasis

Interleukin-17A er et av mange cytokiner som er aktivert ved psoriasis. Dette er angrepspunktet til ixekizumab, et monoklonalt antistoff mot interleukin-17A som er under utprøvning mot moderat til alvorlig psoriasis. Ixekizumab administreres som subkutane injeksjoner.

I en randomisert, dobbelblindet, kontrollert studie ble forskjellige doseringsregimer av ixekizumab sammenlignet med placebo i en induksjonsperiode på 12 uker og deretter i en vedlikeholdsperiode på 60 uker[1]. Etter 60 uker var over halvparten av pasientene som fikk ixekizumab dosert hver 4. uke helt symptomfrie, mens over 80 % opplevde minst 75 % bedring av sin psoriasis, målt etter PASI-indeksen (Psoriasis Area Severity Index). Rapporterte bivirkninger var blant annet nøytropeni, soppinfeksjoner og inflammatorisk tarmsykdom.

- Behandlingstilbudet til pasienter med moderat til alvorlig psoriasis er dramatisk endret de siste årene, sier Joar Austad, som er overlege og seksjonsleder for hudpoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

– Det utvikles stadig nye legemidler som hemmer proinflammatoriske cytokiner som er aktivert ved psoriasis, og interleukin-17 er et av disse. Denne studien kan tyde på at ixekizumab er meget effektivt mot alvorlig plakkpsoriasis, og at effekten er stabil også etter 60 uker. Sikkerhetsprofilen ved langtidsbruk er naturlig nok ikke klar ennå. I Norge er det registrert et annet antiinterleukin-17-preparat, sekukinumab, ved psoriasis. En sammenlignende studie mellom disse to legemidlene imøteses med stor interesse, sier Austad.

[1] Gordon KB, Blauvelt A, Papp KA et al; UNCOVER-3 Study Group. Phase 3 trials of ixekizumab in moderate-to-severe plaque psoriasis. N Engl J Med 2016; 375: 345-56.

Kilde: Tidsskrift Norske Legeforening nr. 16, 2016; 136. Tekst: Martine Rostadmo, journalist, Tidsskrift for Norske Legeforening

Foto: Istockphoto

Tilbake