Utlysning av forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

25.04.2016

ExtraStiftelsen forvalter deler av overskuddet fra spillene til Norsk Tipping og lyser nå ut midler til forskningsprosjekter. Søknad om midler må sendes via en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel Psoriasis- og eksemforbundet. OBS. ny frist for å kontakte PEF.

Bilde: Utlysning av forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

Nye retningslinjer, tidligere søknadsfrist og tidligere oppstart

ExtraStiftelsen har utarbeidet nye retningslinjer for fordeling av midler til forskning. Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og innenfor samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten, innbefattet samhandling med spesialisthelsetjenesten og forskning på brukermedvirkning både når det gjelder forskningsdesign og gjennomføringen av forskningsprosjektet, vil bli prioritert.

Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige for å utvikle helsetjenester, vil også vektlegges.

Forskning på behandling og organisering i spesialisthelsetjenesten, innbefattet helseforetakene, vil støttes i mindre grad enn tidligere. Det vil fortsatt være mulig å søke om støtte til klinisk forskning knyttet til utvikling av nye behandlingsmetoder og tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. I hvilken grad slike prosjekter vil få støtte, vil vurderes av ExtraStiftelsen når de ser alle innsendte søknader i sammenheng.

Det legges vekt på anvendt forskning, herunder utvikling av nye behandlingsmetoder, forebygging av fysisk og psykisk sykdom, rehabilitering/habilitering av funksjonshemmede og kronisk syke. Basalforskning, prosjekter knyttet til institusjon i utlandet, modellutprøvinger, metodeutvikling, kvalitetssikring, utredninger, kartlegginger og opprettelse av registre støttes ikke.

Extrastiftelsen tildeler forskningsmilder etter et prinsipp av en fastsatt rundsum. Nytt av året er at man kan søke om ekstra driftsstøtte når kommunenivået er involvert i prosjektet.

Det kan søkes om støtte til ph.d- eller postdoktorstipend knyttet til institusjon som kan tildele ph.d. innen fagfeltet. Personer med forskerstilling kan søke om frikjøp med godkjenning fra arbeidsgiver.

Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.

Ønsker du å søke forskningsmidler?

De som ønsker å søke om forskningsmidler gjennom PEF, må være i kontakt med oss innen 12. mai 2016.  Vi vil da åpne et søknadsskjema i Extraweb til dere. Ansvarlig hos PEF vil lese gjennom prosjektbeskrivelsen/søknaden og komme med eventuelle tilbakemeldinger.

Ferdigstilt søknad skal godkjennes av PEFs administrasjon før 20. mai. Deretter legges søknaden frem for organisasjonens medisinske råd til behandling 24. mai. Endelig og godkjent søknad skal være oss i hende 30. mai. Tildelingen gjøres kjent medio oktober. Alle søknader behandles konfidensielt.

Det er viktig å sette seg inn i retningslinjene og følger de formelle kravene gitt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene vil forkastes av Extrastiftelsen.

Du kan lese mer om Extrastiftelsens retningslinjer på nettsiden deres Extrastiftelsen.no   

Frist for å kontakte PEF er 12. mai 2016
E-post: maren.awici-rasmussen[at]pefnorge.no
Tlf: 23 37 62 42

Tilbake