Behandlingsreiser til utlandet

Tilbudet om behandlingsreiser til utlandet driftes av Seksjon for Behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus. Diagnosene som omfattes av ordningen er blant annet psoriasis og psoriasisartritt hos barn, ungdom og voksne, og atopisk eksem hos barn og ungdom.

Seksjon for Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på Statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen.

Ettersom tilbudet om klimabehandling er et politisk ansvar, spiller interesseorganisasjoner som Psoriasis- og eksemforbundet en viktig interessepolitisk rolle for å ivareta og videreutvikle tilbudet.

I Regjeringen Solbergs politiske plattform, utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, står det under kapittelet Rehabilitering at Regjeringen vil styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre det tilgjengelig for flere pasientgrupper. Psoriasis- og eksemforbundet forventer at dette kommer til uttrykk i form av økte bevilgninger i Post 70 «Behandlingsreiser til utlandet» i Statsbudsjettet for 2016.

PEF arbeider aktivt for å oppnå en økning i antall pasienter med psoriasis og psoriasisartritt som skal få tilbud om behandlingsreiser. Vi ønsker at flere barn med atopisk eksem får tilbud om klimabehandling, og at ordningen utvides slik at voksne med atopisk eksem blir en av de nye gruppene som inkluderes.

Behandlingsreiser til utlandet har i en rekke år vært blant Psoriasis- og eksemforbundets interessepolitiske kjerneområder. PEF fremmer årlig sine synspunkter rundt dette behandlingstilbudet i høringer tilknyttet forslag til Statsbudsjett for påfølgende år.

Du finner våre uttalelser om å utvide tilbudet med behandlingsreiser til utlandet her