Høringsuttalelser

Her finner du høringsuttalelser fra Psoriasis- og eksemforbundet.

Som Norges fremste interesseorganisasjon for personer med kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt, avgir Psoriasis- og eksemforbundet høringsuttalelser både i anledning forslag til Statsbudsjett, i enkeltsaker og ved meldinger til Stortinget som omfatter våre interesseområder.

Her finner du de seneste høringssvarene PEF har avgitt.

2023:

Statsbudsjettet 2024:

Høringsuttalelse til Stortingets helse- og omsorgskomité

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet: Forslag til endring i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn og forslag til endring i forskrift om bruk av kjøretøy

Høringsuttalelse til Helsepersonellkommisjonen 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

2022:

Statsbudsjettet 2023:

Høringsuttalelse til Stortingets helse- og omsorgskomité

Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet: Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

2020:

Statsbudsjettet 2021:

Høringsuttalelse til Stortingets helse- og omsorgskomité

Høringsuttalelse om forslag til endringer i Apotekloven § 6-6
Høringsuttalelse om sammenslåing av egenandelstak

2019

Statsbudsjettet 2020:

Høringsuttalelse til Stortingets helse- og omsorgskomité
Høringsuttalelse til Stortingets familie- og kulturkomité

2018

Statsbudsjettet 2019:

Høringsuttalelse til Stortingets helse- og omsorgskomité

2017

Statsbudsjettet 2018:

Høringsuttalelse til Stortingets helse- og omsorgskomité

2016

Statsbudsjettet 2017: 

Høringsuttalelse til Stortingets helse- og omsorgskomité

2014

Statsbudsjettet 2015: Helse- og omsorgskomiteen

Psoriasis- og eksemforbundets høringssvar til Helse- og omsorgskomiteen tilknyttet forslag om Statsbudsjett for 2015

Statsbudsjettet 2015: Arbeids- og sosialkomiteen

Psoriasis- og eksemforbundets høringssvar til Arbeids- og sosialkomiteen tilknyttet forslag om Statsbudsjett for 2015

NOU 2014 – 12: Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsevesenet

NOU 2014:12 forslår en viktig modernisering av kriteriene for prioritering innen helsevesenet. Psoriasis- og eksemforbundet innser at veien fram til et nytt og velfungerende regelverk og operasjonalisering av gode prioriteringskriterier er lang. Det er likevel vårt håp at de dramatiske «blålys-sykdommene» som ofte oppnår medias gunst og publikums oppmerksomhet, ikke nå vinner på bekostning av de mange som lider under de mer tause lidelsene. NOU 2014:12 kan gi håp om at vi nå kan får en bevegelse i en slik retning.

2011

Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2011 Helsedirektoratet, i samarbeid med SINTEF, oppdraget med å gjennomføre en evaluering av ordningen med «Behandlingsreiser til utlandet». Evalueringsrapporten ble fremlagt 8. desember samme år, og basert på denne ble det sendt ut et høringsbrev med invitasjon til aktuelle høringsinstanser.

Behandlingsreiser til utlandet (BHR) er et svært viktig behandlingstilbud for Psoriasis- og eksemforbundets diagnosegrupper. Nedenfor kan du lese forbundets høringssvar til rapporten.

Særfradraget

Psoriasis- og eksemforbundets høringssvar til forslag om innretning av frigjorte midler fra utfaset særfradragsordning - kostnadsreduserende tiltak for kroniske syke med hud- og leddsykdommer, datert 2011.

Psoriasis- og eksemforbundet mener særfradragsordningen har fungert skjermende for mange. Den har imidlertid ikke på en god nok måte omfattet de med lavere inntekt, og har slik sett hatt en dårlig sosial profil. PEF foreslår en samlet ordning som er til fordel for alle med hud- og leddsykdom, uavhengig av inntekt og hvor i landet man bor. Den mest universelle ordningen vil etter PEFs oppfatning være en styrket grunnstønad.

Ny nasjonal helse- og omsorgsplan

Psoriasis- og eksemforbundets høringssvar til forslag om ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, datert 17. januar 2011.

I oktober 2010 ble ny lov om folkehelse, ny lov for kommunale helse- og omsorgstjenester og grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan sendt ut på høring. Psoriasis- og eksemforbundet sendte høringssvar til alle de tre lov- og planforslagene. Her kan du lese høringssvaret tilknyttet forslag om ny helse- og omsorgsplan.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Psoriasis- og eksemforbundets høringssvar til forslag om ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, datert 14. januar 2011.

Lovforslaget om kommunale helse- og omsorgstjenester tydeliggjør kommunenes overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester, som er et «sørge for» ansvar. Med forslaget følger en endring ved at skillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester oppheves. Det foreslås en felles helse- og omsorgstjeneste, med en felles klage- og tilsynsinstans.

Lov om folkehelsearbeid

Psoriasis- og eksemforbundets høringssvar til forslag om ny lov om folkehelsearbeid, datert 18. januar 2011.

Lov om folkehelsearbeid innebærer et nytt lovgrunnlag for å styrke folkehelsearbeidet i politikk og samfunnsutvikling. Loven er ment å medvirke til å styrke folkehelsen, og utjevne forskjeller i helse og levekår. Forslaget innebærer vesentlig satsing på forebyggende helsearbeid, fokus på livsstil og utfordringer ved lengre levetid og flere kroniske lidelser for mennesker i Norge.