Psoriasisresolusjonen

I mai 2014 vedtok den 67. generalforsamlingen i Verdens Helseorganisasjon (WHO) å anerkjenne psoriasis som en kronisk, ikke-smittsom sykdom (NCD) i et historisk resolusjonsvedtak i Genève.

Den vedtatte psoriasisresolusjonen løfter for alvor hudsykdommen psoriasis opp på den globale helseagendaen, og vil ha stor betydning for 125 millioner mennesker globalt, og 120 000-150 000 nordmenn nasjonalt som lever med sykdommen.

Resolusjonen «Psoriasis» bekrefter at:

  • WHO anerkjenner psoriasis som en kronisk, ikke-smittsom sykdom, som har stor innvirkning på pasientenes livskvalitet, og hvor det p.t ikke finnes noen kurativ behandling.
  • WHO anerkjenner at psoriasis, i tillegg til fysiske symptomer, kan medføre betydelige tilleggsbelastninger for den som rammes i form av sosial og arbeidsrelatert stigmatisering og diskriminering.
  • Psoriasis er en sykdom som innebærer økt risiko for alvorlige følgesykdommer, blant annet metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdommer, diabetes og Morbus Crohn.
  • Opptil 42 % av psoriasispasientene utvikler følgesykdommen psoriasisartritt (psoriasisgikt). Sykdommen medfører smerter, stivhet og hevelser i ledd, og kan resultere i betydelig og permanent nedsatt funksjonsevne.
  • For mange med psoriasis blir feildiagnostisert, får forsinket fastsatt diagnose eller har mangelfull tilgang til dokumentert medisinsk behandling.
  • Det er et behov for å skape økt bevissthet rundt psoriasis som sykdom, blant annet gjennom markeringer, møtesteder og kampanjer i anledning Verdens Psoriasisdag 29. oktober.

Resolusjonen vil bidra til:

  • Å øke bevisstheten rundt psoriasis, samt til å redusere stigmatisering og diskriminering som mange med sykdommen opplever.
  • Å skape en sterk, global stemme mht. at psoriasis er en alvorlig kronisk ikke-smittsom sykdom (NCD) med behov for mer kunnskap rundt sykdommens inflammatoriske art, psykososiale konsekvenser og risikoen for alvorlige følgesykdommer.
  • En styrket posisjon knyttet til den årlige markeringen av Verdens Psoriasisdag 29. oktober.
  • At det etableres mer forskning på psoriasis, samt at informasjon om diagnosen styrkes, blant annet i form av en rapport utviklet av Verdens Helseorganisasjon og tekstomtale på WHOs hjemmeside.

Resolusjonen medfører at psoriasis innlemmes i WHOs langtidsprogram for kroniske ikke smittsomme-sykdommer. Psoriasis- og eksemforbundet vil aktivt jobbe for å påvirke helsemyndighetene slik at diagnosen også inkluderes i Norges nasjonale strategi for ikke-smittsomme sykdommer. Forbundet vil bruke resolusjonen aktivt i det interessepolitiske arbeidet inn mot helsepolitiske myndigheter, media og det øvrige samfunnet i de kommende årene.