Oversikt legemidler

Her er en veiledende liste over virkestoff og legemidler som brukes i systemisk behandling av psoriasis.

Listen er veiledende etter informasjon fra Norges legemiddelhåndbok  og Felleskatalogen

Legemidlene som er uthevet er nye biotilsvarende som etter anbudet til Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS-anbudet) i helseforetakene i perioden 1. februar 2022 - 31. januar 2023 / 2024.

Du kan lese mer om LIS-anbudet her

NB: Listen oppdateres fortløpende.

Psoriasis

Acitretin                   Neotigason©

Alitretinoin              Toctino©

Apremilast              Otezla©

Cicklosporin            Sandimmun©

Dimetylfumarat        Skilarence©

Metotreksat             Metotrexate©

Deukravacitinib       Sotyktu ©                

Biologiske legemidler:

Adalimumab           Hyrimoz©Imraldi© Humira©

Bimekizumab          Bimzelx ©

Brodalumab            Kyntheum©

Certolizumab          Cimzia©

Etanercept               Erelzi©Enbrel©Benepali©

Guselkumab            Tremfya©

Infliksimab               Zessly©Flixabi©Inflectra©Remsima© og Remicade©

Iksekizumab             Taltz©

Risankizumab         Skyrizi©

Sekukinumab          Cosentyx©

Ustekinumab          Stelara©

Tildrakizumab         Ilumetri©

Ordliste

Biologiske legemidler 
Det er en gruppe legemidler som er laget av levende celler. Disse legemidlene inneholder virkestoff fremstilt av levende organismer, som bakterier, sopp, virus eller levende cellekulturer. Cellene får omprogrammert sitt DNA. De fleste biologiske legemidler virker ved å stimulere eller hemme immunsystemet og treffer mer målrettet de cellene i kroppen som er rammet av sykdom.

Biotilsvarende legemidler 
Det er en gruppe legemidler som er utviklet med utgangspunktet i biologiske legemidler, som har eller er i ferd med å miste sin patentbeskyttelse. Dette betyr at andre legemiddelprodusenter også kan lage og selge tilsvarende preparat. Et biotilsvarende legemiddel skal ha samme effekt og kvalitet som det originale legemidlet det ligner på. Biotilsvarende legemidler kalles også biosimilars.

TNF-alfa, TNF-hemmere og TNF-alfahemmere
TNF-alfa er et signalprotein (cytokin) som er involvert i en tidlig fase av inflammasjon. TNF-alfa produseres i hovedsak av celletypen makrofager. Den primære oppgaven til TNF-alfa er å regulere immuncellene. TNF kan sette i gang reaksjoner i kroppen som feber, celledød, utmattelse, inflammasjon.
Det antas at dysregulering av TNF-produksjonen spiller en rolle i en rekke sykdommer, spesielt autoimmune sykdommer som leddgikt, Bekhterev, inflammatorisk tarmsykdom, psoriasis, astma. TNF fremmer den inflammatoriske reaksjonen og spiller en sentral rolle i sykdomsutviklingen.
Midler som hemmer TNF (TNF-hemmere eller -blokkere), slik som de biologiske legemidlene, har vist seg effektive i behandlingen av inflammatoriske, autoimmune sykdommer.

JAK-hemmere
JAK-hemmere er en type legemiddel som er kjemisk fremstilt. Disse legemidlene virker ved at de hemmer enzymet Janus Kinase (JAK) i cellene. Ved å hemme dette enzymet kan betennelsen som oppstår i huden dempes. JAK-hemmere kan brukes i behandling av atopisk eksem.