Viktige dokumenter

Her finner du viktige dokumenter i Psoriasis- og eksemforbundet.

 1. Vedtekter

 2. Gyldige vedtak 2018-2021

 3. Modellvedtekter for fylkeslag

 4. Modellvedtekter for lokalforeninger

 5. Etiske retningslinjer for Psoriasis- og eksemforbundet

 6. Varslingsrutiner for ansatte og tillitsvalgte i Psoriasis- og eksemforbundet

 7. Strategi 2018-2021 

 8. PEF mot 2030 Innovasjonsutvalgets rapport

 9. Årsmeldinger

 10. Retningslinjer for aktivitet på Facebook i Psoriasis- og eksemforbundet

 11. PEFs organisasjonshåndbok 

Om styringsdokumentene:

Psoriasis- og eksemforbundets vedtekter og strategidokument uttrykker de grunnleggende verdier forbundet står for. 

Vedtektene er de sentrale tillitsvalgtes overordnede styringsdokument. Det er også egne modellvedtekter for fylkeslag og modellvedtekter for lokalforeninger.

PEFs strategi for 2018-2021 er formulert som mål, med utarbeidede overordnede strategier for hvordan forbundet skal arbeide for å nå målene. PEFs strategidokument bygger på forbundets formålsparagraf, og er retningsgivende også for organisasjonens årlige handlingsplan. Sammen med vedtektene skal strategidokumentet legge føringer for hvordan PEF bruker sine ressurser på vei mot målene.

På landsmøtet 2018 vedtok Psoriasis- og eksemforbundet innovasjonsutvalgets rapport PEF mot 2030. 

Styringsdokumentene kan lastes ned ved å klikke på de blå linkene øverst i denne artikkelen.