Forskningsfondet

Psoriasis- og eksemforbundet har et eget forskningsfond til støtte av forskning innen psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem og andre hudsykdommer. Både fylkes- og lokallag, privatpersoner og bedrifter/institusjoner er velkomne til å støtte fondet.

I statuttene til forskningsfondet heter det at:

  • Forskningsfondet skal tilføres midler fra andelen av det netto overskudd som landslotteriet gir hvert år, og fra øremerkede gaver.

  • Forbundet skal til enhver tid ha et forskningsråd bestående av to dermatologer og to tillitsvalgte. Nåværende praksis er at søknader om stipend til forskning gjennomgås av Psoriasis- og eksemforbundets medisinske råd (link), som retter sin anbefaling til endelig vedtak i sentralstyret (link).

  • Alle søknader om forskningsstipender skal på forhånd være forelagt forskningsrådet (medisinsk råd) til behandling. Forskningsrådet skal avgi skriftlig innstilling på innkomne søknader.

  • Forskningsstipender skal normalt utdeles en gang hvert tredje år, under forbundets landsmøte. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra denne regelen. Utdeling av stipender utlyses god tid i forveien.

  • Forskningsstipender kan gis til medisinsk forskning, sosialmedisinsk forskning eller forskning vedrørende alternative behandlingsmetoder.

  • Sentralstyret skal alltid treffe de endelige vedtak om utdeling av stipender.

  • Hvert tredje år kan det brukes inntil 25 % av forskningsfondet til stipendier. 

Psoriasis- og eksemforbundet deler ut forskningsstipend på landsmøtet hvert tredje år.

Gaver øremerket til forskning kan overføres til Psoriasis- og eksemforbundets forskningsfond med kontonummer 6049.05.32458.