Styrende organer

Landsmøtet er øverste myndighet i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Representantskapet er høyeste myndighet mellom landsmøtene, mens sentralstyret er ansvarlig for den daglige virksomheten og for at organisasjonen drives i samsvar med PEFs vedtekter, samt landsmøtets og representantskapets vedtak

Landsmøtet

Landsmøtet er Psoriasis- og eksemforbundets høyeste besluttende myndighet, og avholdes hvert 3. år. Landsmøtet skal behandle og fatte vedtak for forbundets årsberetninger og årsregnskap for landsmøteperioden, forbundets langtidsprogram og mål- og strategidokumenter, samt vedtak som berører kontingenter og kontingentandeler og saker nevnt i innkallingen. Landsmøtet velger sentralstyre, kontrollkomite og valgkomite for neste periode.

Landsmøtet består av en utsending fra hvert fylkes- og lokallag, samt representantskapets representanter, sentralstyret og kontrollkomiteen.

Ordinært landsmøte avholdes hvert 3. år.

Protokollen fra landsmøtet 2021 (2022)

Protokollen fra landsmøtet 2018

Resolusjon fra landsmøtet 2018 om alvorlig atopisk eksem og tilgang til behandling

Resolusjon fra landsmøtet 2018 om behandlingsreiser til utlandet

Resolusjon fra landsmøtet 2018 om HS 

Resolusjon fra landsmøtet 2018 om Norsk Tippings fordeling av spilleoverskuddet

Representantskapet

Representantskapet er PEFs høyeste besluttende organ mellom landsmøtene. Representantskapet innkalles minst 1 gang hvert år eller når 1/3 av fylkeslagene krever dette, og sørger for at organisasjonens virksomhet drives i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.

Representantskapet består av 1 representant fra hvert fylkeslag (normalt fylkesleder), sentralstyret og 1 representant fra ungdomsorganisasjonen PEF-ung. 

Sentralstyret 

Psoriasis- og eksemforbundets sentralstyre består av åtte faste representanter, hvorav to medlemmer representerer Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung). Sentralstyret er ansvarlige for den daglige virksomheten i organisasjonen, og skal sørge for at denne drives i samsvar med PEFs vedtekter, samt landsmøtets og representantskapets vedtak.

Dagens sentralstyre ble valgt under forbundets landsmøte i Stavanger i 2018, og består av forbundsleder, nestleder, fire faste styrerepresentanter og tre varamedlemmer.

Klikk her for å se oversikt og kontaktinformasjon til sentralstyret 2018-2021

Valgkomiteen

Valgkomiteen i Psoriasis- og eksemforbundet fremmer forslag på sentralstyre og kontrollkomité, jamfør instruks for valgkomiteen.

Fylkeslag

Fylkeslagene er Psoriasis- og eksemforbundets øverste organ i fylket. Fylkeslagene skal ivareta forbundets interesser på fylkesplan, og er organisatorisk overordnet lokalforeningene i det gjeldende fylket.

PEFs fylkeslag består totalt av 13 lag:

 • PEF Agder
 • PEF Finnmark
 • PEF Innlandet
 • PEF Møre og Romsdal
 • PEF Nordland
 • PEF Oslo
 • PEF Rogaland
 • PEF Troms
 • PEF Trøndelag
 • PEF Vestfold
 • PEF Telemark
 • PEF Vestfold
 • PEF Viken

Her finner du fylkeslagenes egne sider på hudportalen.no

Lokallag

Lokalforeningene er forbundets overordnede organ i det gitte området, og skal ivareta forbundets interesser på lokalplan. I fylker med bare fylkeslag ivaretar fylkeslaget funksjonen på lokalt plan. Lokallagene er forbundets grunnorganisasjon, og skal være et sosialt møtested for mennesker med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt. Lokallagene arbeider for å øke medlemmenes kunnskap og mestring rundt egen sykdom, legge til rette for likepersonsarbeid, samt arbeide lokalpolitisk for å sikre et best mulig lokalt behandlingstilbud for forbundets til enhver tid prioriterte diagnosegrupper.

Her finner du lokallagenes egne sider på hudportalen.no

Medisinsk råd

Medisinsk råd jobber etter et mandat vedtatt av Psoriasis- og eksemforbundets representantskap:

 1. Rådet er rådgivende for PEFs administrasjon og sentralstyre i saker som legges frem for rådet.
 2. Rådet kan gi offentlige uttalelser om medisinske spørsmål på vegne av PEF, etter avtale med PEF.
 3. Rådet kan brukes av redaktøren i PEFs medlemsblad Hud & Helse» i faglige spørsmål.
 4. Rådets leder kan innkalles til sentralstyremøter, landsmøter og til andre organisasjonspolitiske møter ved behov.

PEFs medisinske råd skal bestå av minst fire medlemmer, hvorav en dermatolog (hudlege), en revmatolog og en allmennpraktiserende lege og en representant fra PEF.

Sentralstyret vedtok oppnevning av medisinsk råd for landsmøteperioden 2021-2024.

Her finner du rådets medlemmer